1 1 Tã âfõ-âfõ Yésũ Krístõ rî ạ́ʼbị́yạ́ yí kâ rî rĩʼá nõô. Yésũ rĩʼá kúmú Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá ʼî. Gõʼdá Dạ̃wúdị̃ íyíkâ Ãbãrãyámã rî ózõwá ʼî. Ózõwá gólĩyî îtõlé bê Ãbãrãyámã rú sĩ cãlé bũúũ kúmú Dạ̃wúdị̃ rú rî rĩʼá ĩyî õzõ nõô ʼbá yí kâtí. 2 Ãbãrãyámã tị̂ Ĩsákã. Gõʼdá Ĩsákã tị̂ íyíkâ Yãkóbã. Gõʼdá Yãkóbã tị̂ íyíkâ Yúdạ̃ yî ậdrúpị̃ lâ yí bê. 3 Gõʼdá Yúdạ̃ tị̂ Pẽrézẽ yî Zérã bê, gõʼdá ândrê lâ yî Támã ĩʼdî. Gõʼdá Pẽrézẽ tị̂ íyíkâ Ẽzẽrónẽ. Gõʼdá Ẽzẽrónẽ tị̂ íyíkâ Rámã. 4 Gõʼdá Rámã tị̂ íyíkâ Ãmĩnãdábã. Gõʼdá Ãmĩnãdábã tị̂ íyíkâ Nãsónõ. Gõʼdá Nãsónõ tị̂ íyíkâ Sãlãmónã. 5 Gõʼdá Sãlãmónã tị̂ íyíkâ Bõʼázã. Gõʼdá Bõʼázã rî ândré íyíkâ Rãhábã. Gõʼdá Bõʼázã tị̂ íyíkâ Óbẽdẽ. Gõʼdá Óbẽdẽ rî ândré íyíkâ Rútạ̃. Gõʼdá Óbẽdẽ tị̂ íyíkâ Yésẽ. 6 Gõʼdá Yésẽ tị̂ íyíkâ kúmú Dạ̃wúdị̃. Gõʼdá nĩngá sĩ, ózõwá gólĩyî îtõlé bê kúmú Dạ̃wúdị̃ rú sĩ cãlé bũúũ kậyị̂ gólâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ trõzó âjílí ʼbạ̃drị̃ lídí ʼá Bãbĩlónã ʼálâ rî sĩ rî rĩʼá õzõ nõô rî ʼbá yî tí. Kúmú Dạ̃wúdị̃ tị̂ Sólõmõ. Gõʼdá Sólõmõ rî ândré íyíkâ Ũrị́yạ̃ rî ạ̃yị́zị́ rú bê Bãtẽsébã rî ĩʼdî. 7 Gõʼdá Sólõmõ tị̂ íyíkâ Rẽhõbówã. Gõʼdá Rẽhõbówã tị̂ íyíkâ Ãbíjã. Gõʼdá Ãbíjã tị̂ íyíkâ Ásã. 8 Gõʼdá Ásã tị̂ íyíkâ Yõsãpátã. Gõʼdá Yõsãpátã tị̂ íyíkâ Yẽhõrámã. Gõʼdá Yẽhõrámã tị̂ íyíkâ Ũzị́yạ̃. 9 Gõʼdá Ũzị́yạ̃ lôfõ íyíkâ Yõtámã. Gõʼdá Yõtámã tị̂ íyíkâ Ãházã. Gõʼdá Ãházã tị̂ íyíkâ Ẽzẽkíyã. 10 Gõʼdá Ẽzẽkíyã tị̂ íyíkâ Mãnásẽ. Mãnásẽ gõ tị̂ íyíkâ Ãmónã. Gõʼdá Ãmónã tị̂ íyíkâ Yõsíyã. 11 Gõʼdá Yõsíyã tị̂ íyíkâ Yẽhõyãkínĩ yî ậdrúpị̃ lâ yí bê. Ótrõ gólĩyî trá ndrô gólâ õjílã ãwã drí õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ ûrúzó ạ̃jú ʼásĩ âjílí ʼbạ̃drị̃ lídí ʼá Bãbĩlónã ʼálâ rĩlí tólâ ndrô dũû sĩ rî ʼá. 12 Gõʼdá ózõwá gólĩyî îtõlé ndrô gólâ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ rũzó âjílí Bãbĩlónã ʼálâ rî vósĩ rî cãlé bũúũ ndrô Yésũ rî tị̃zó rî ʼá rî rĩʼá ĩyî õzõ nõô rî ʼbá yî tí. Yẽhõyãkínĩ tị̂ Sẽyãlẽtélẽ. Gõʼdá Sẽyãlẽtélẽ tị̂ íyíkâ Zãrãbãbálã. 13 Gõʼdá Zãrãbãbálã tị̂ íyíkâ Ạ̃bị̃yúdạ̃. Gõʼdá Ạ̃bị̃yúdạ̃ tị̂ íyíkâ Ẽlĩyãkímõ. Gõʼdá Ẽlĩyãkímõ tị̂ íyíkâ Ãzórã. 14 Gõʼdá Ãzórã tị̂ íyíkâ Zãdókã. Gõʼdá Zãdókã tị̂ íyíkâ Ãkímã. Gõʼdá Ãkímã tị̂ íyíkâ Ẽlị̃yúdạ̃. 15 Gõʼdá Ẽlị̃yúdạ̃ tị̂ íyíkâ Ẽlẽyázã. Gõʼdá Ẽlẽyázã tị̂ íyíkâ Mãtánã. Gõʼdá Mãtánã tị̂ íyíkâ Yãkóbã. 16 Yãkóbã tị̂ íyíkâ Yõsépã. Yõsépã ʼdĩ íyíkâ Mãríyã rî ágó ró rî ĩʼdî. Mãríyã íyíkâ Yésũ gólâ âʼdó ʼbá ʼdíyî pã ʼbá ró rî ândré ĩʼdî. 17 Ĩtí rî, gõʼdá îtõlé Ãbãrãyámã rú sĩ cãlé bũúũ kúmú Dạ̃wúdị̃ rú rî, ózõwá ândâ rû trá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-sû. Gõʼdá kpá îtõlé Dạ̃wúdị̃ rú sĩ cãlé bũúũ kậyị̂ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ trõzó Bãbĩlónã ʼálâ rî, ózõwá ândâ rû kpá trá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-sû. Gõʼdá îtõlé ndrô õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ trõzó Bãbĩlónã ʼálâ rî ʼá cãlé bũúũ Yésũ Krístõ rî tị̃rị̃ ʼá rî, ózõwá ândâ rû kpá trá mûdrị́-drị̃-lâ-ngâ-sû. 18 Tã gólĩyî rû ʼẽ ʼbá Yésũ Krístõ rî tị̃tị̃ tãsĩ rî âʼdô trá nõtí, gólâ rî ândré Mãríyã óndrê trá ʼẽʼá gĩlâ õkó ró Yõsépã drí. Gõʼdá drẽ ãkpãkãʼdã Yõsépã yî drí rĩ ãkó Mãríyã bê võ ãlô ʼá õzõ ágó yî drí rĩrĩ rĩlí õkó bê rî kâtí rî, Mãríyã ûsû võ lâ trá kĩ, yí ʼbã rû trá mvá bê mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ sĩ. 19 Gõʼdá Yõsépã nị̃ bê trá kĩʼá nĩ rî, Mãríyã trá cú õtô bê ĩtí rî, gólâ lẽé kô ãnyĩ lôgõlé Mãríyã drị̃ị̂. Gólâ ị̂sũ tã trá ʼẽzó Mãríyã rî âyélé ị̃nị́nị̂ ró võ lâ ûsú ãkó, tãlâ gólâ rĩʼá ãgô tãndí ʼî. 20 Gõʼdá Yõsépã õtírĩ rĩî tã rî ʼdĩ ị̂sũlị́ ʼẽʼá ʼẽlâ rî, nyĩî ró, mãlãyíkã Ôvârí kâ drí rû âʼdázó gólâ drí âbĩ-âbĩ ʼá tã âtálé gólâ drí kĩ, "Yõsépã, Dạ̃wúdị̃ rî ózõwá, ní ʼê ũrị̃ kô Mãríyã rî trõlé ánî õkó ró, tãlâ gólâ ʼbã rû mvá bê ʼdĩ mbârâkã Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kâ sĩ. Âʼdó kô ãgô ãzâ sĩ. 21 Gólâ âʼdô mvá ágó tị̃ʼá, gõʼdá ní âʼdô rú lâ zị̃ʼá Yésũ, tãlâ gólâ âʼdô õjílã íyíkâ pãʼá tã õnjí gólĩyíkâ ʼásĩ." 22 Gõʼdá Yõsépã njị̃ bê lị̃fị́ ậʼdú ʼásĩ rî, drílâ gõzó tã rî ʼdĩ ʼẽlé, té õzõ mãlãyíkã drí âtálé ʼdĩ kâtí. Gólâ drí Mãríyã rî trõzó íyî õkó ró, gõʼdá gólâ ậyị́ Mãríyã bê õkó ró kô cãlé bũúũ kậyị̂ Mãríyã drí mvá tị̃zó rî ʼá. Gõʼdá útị̂ bê mvá rî ʼdĩ rî, Yõsépã drí rú lâ zị̃zó Yésũ. Tã Yésũ rî tị̃ kâ ʼê rû ĩtí ʼdĩ, tãlâ tã gólâ Ôvârí drí âtálé trá ạ̃kû ró nã ʼbá yî sĩ tã ậngũ ʼbá íyíkâ Ĩsáyã sị́ rî ãʼdô ró bê tã pạ̃tị́ị̃ ró kĩʼá nĩ rî, "Ízámvá gólâ tã ãgô kâ nị̃ ʼbá drẽ kô rî âʼdô ʼẽʼá rû ʼbãlé ʼâ bê. Gólâ âʼdô ʼẽʼá mvá ágó tị̃lị́, áâʼdô rú lâ zị̃ʼá Ĩmánõwẽlẽ." Rú Ĩmánõwẽlẽ ʼdĩ, tã ífí lâ kĩ, Ôvârí bê rĩʼá ãmá bê.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52