37 Tã rî ʼdĩ âʼdô âʼdóʼá õzõ Ôvârí drí rĩʼá âtálâ tã ậngũ ʼbá Hãbákã tị́ rî kâtí kĩ, "Rĩʼá cé kậyị̂ fínyáwá vólé drị̃ ʼásĩ, õjílã gólâ mâ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá âjólé rî drí âcázó. Gólâ njãá kô.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52