35 Âʼdô bê trá ĩtí rî, ʼdõvó nĩ ậtũ fĩî gạ́gạ́ ãyĩkõ sĩ rĩzó tã lẽlé Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Ĩtí rî, Ôvârí âʼdô tã tãndí ʼẽʼá ãnî drí ị̃zạ́tú drị́-ʼâ ró.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52