10 1 Tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí drí âfẽlé õjílã íyíkâ drí Músạ̃ sĩ rî ʼbá yî îcá kô õjílã pãlé tã õnjí ʼásĩ, tãlâ gólĩyî rĩʼá cé líndrí ʼî tã âʼdálé ãmâ drí cé fũyạ̃-fũyạ̃ ró tã tãndí gólĩyî Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá ʼẽlé ãmâ drí Yésũ sĩ ị̃zạ́tú rî tãsĩ. Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, õzõ õjílã Ĩsĩrãʼélẽ kâ ʼdĩ ʼbá yî ãânĩ ĩyî trá ndrô vósĩ cé kõrõnyã âjílí lị̃lị́ ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí âʼdô tã ʼbãʼbã gólâ Músạ̃ kâ ʼdĩ ʼbá yî vó ró rî, ngá fẽfẽ rî ʼdĩ ʼbá yî îcá kô õjílã gólĩyî ânĩ ʼbá Ôvârí rî ị̂njị̃lị́ ĩtí ʼdĩ ʼbá yî ʼbãlé âʼdólé járáʼbítí tãndí ró Ôvârí lị̃fị́. 2 Tíkó õzõ ngá fẽfẽ kõrõnyã ʼdî ʼbá yî sĩ rî ĩîcâ fí trá õjílã ʼbãlé âʼdólé járáʼbítí ngbángbá ró tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ rî, ĩtí rî, tíkó îcá kô drílĩyî ânĩzó kpá óʼdí kõrõnyã bê lị̃lị́ ândálé ândâ fẽlé Ôvârí drí tã õnjí ĩyíkâ rî tãsĩ. Tíkó gólĩyî âʼdô îcáʼá ngá fẽfẽ ʼdî ʼbá yî fẽfẽ lâ âyélé. 3 Gõʼdá âʼdó kô õzõ ʼdĩî kâtí, õjílã drí rĩlí ânĩlí ndrô vósĩ cé kõrõnyã fẽlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí. Tã pạ̃tị́ị̃ ró, tã rî ʼdĩ ʼbã gólĩyî rĩʼá tã ị̂sũlị́ tã õnjí ĩyíkâ rî ʼbá yî tãsĩ kpá óʼdí ndrô vósĩ cé. 4 Âʼdô trá ĩtí, tãlâ îcá kô ãrí kõrõnyã ʼdî ʼbá yí kâ ʼdĩ drí Ôvârí rî ʼbãlé tã õnjí õjílã ʼdî ʼbá yí kâ âyélé. 5 Ĩtí Yésũ Krístõ ânĩ bê rĩlí ãngó nõ ʼá rî, gólâ âtâ tã trá kĩ nĩ rî, "Ôvârí, ní lẽé tã kô õjílã drí kõrõnyã yî gõʼdá ngá ãzâ ʼbá yî õzõ ngá fẽfẽ kâtí rî ʼbá yí bê fẽlé ní drí ánî ʼbãlé tã õnjí gólĩyíkâ âyélé. Tã ʼdî ʼbá yî sú ní rú kô. Gõʼdá ní âfẽ bê-rî rúʼbạ́ ĩʼdî má drí rĩzó ʼá lâ, má drí drãzó ngá fẽfẽ ró ní drí tã õnjí õjílã kâ tãsĩ. 7 Gõʼdá má lôgõ tã ʼdî drị̃ lâ trá kĩ, 'Ní ndrê drẽ, Ôvârí, mâ rĩʼá nõ. Má ânĩ trá rĩlí njãâ tã gólĩyî ní drí lẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé õjílã pãzó, âʼdô tã gólĩyî îgĩlí trá ámâ tãsĩ búkũ áníkâ rî ʼá rî vó ró.' " Lôngó 40.6-8 8 Gõʼdá ãʼdô tã îgĩ-îgĩ Ôvârí kâ ʼdĩ vó ró rî, Yésũ Krístõ âtâ tã trá sị́sị́ kĩ nĩ rî, "Ní lẽé kô õjílã drí kõrõnyã yî gõʼdá ngá ãzâ ʼbá yí bê fẽlé ní drí ngá fẽfẽ ró. Kõrõnyã gólĩyî lị̃lị́ zãlé zãzã ngãtá ngá ãzâ ʼbá yî fẽlé fẽfẽ tã õnjí trõlé rî, âʼdó ĩyî kô ngá gólĩyî ãyĩkõ lâ yî drí ánî cĩlí rî ĩʼdî." Gólâ âtâ úlị́ ĩtí lâ ʼdĩ kâtí ʼdĩ, õzõ ʼdĩî ʼbá yî ãʼdô kpálé tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí drí ʼbãlé ãmâ drí ʼẽlé rî ʼbá yî ĩʼdî rî. 9 ʼDĩî vósĩ rî, Yésũ drí tã âtázó kpá kĩ, "Ôvârí, mâ bê rĩʼá nõ, má ânĩ trá tã gólĩyî ní drí ámâ lẽzó ʼẽlâ rî ʼẽlé." Gõʼdá úlị́ rî ʼdĩ ʼbá yî âʼdâ tã kĩ nĩ rî, Ôvârí ndẽ tã sị́sị́ íyíkâ kõrõnyã ûlị̂ kâ tã õnjí tãsĩ rî trá, ãʼdô ró bê yí drí îcázó gõʼdá tã óʼdí ʼẽlé ĩʼdî õjílã pãzó tã õnjí ʼásĩ. 10 Tãlâ tã rî ʼdĩ tãsĩ rî, Yésũ drí íyî nyãányâ fẽzó drãlé ândâlâ ãlô ngá fẽfẽ tãndí ró Ôvârí drí âʼdô tã Ôvârí drí lẽlé yí drí ʼẽlé rî vó ró, tãlâ ãmâ ʼbãlé ndrĩ âʼdólé járáʼbítí tãndí ró Ôvârí lị̃fị́. 11 Kậyị̂ vósĩ cé, drị̃-ʼbá ngá lị̃ kâ rî ʼbá yî rî ĩyî âdrélé võ Ôvârí kâ rî ʼá ngá ʼẽʼẽ ĩyíkâ ʼẽlé Ôvârí drí. Gólĩyî rî trá kõrõnyã lârâkô ãlôlâ ʼdĩ lị̃lị́ fẽlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí tã õnjí tãsĩ ândâlâ dũû. Gõʼdá bê lé ĩtí rî, ngá fẽfẽ rî ʼdĩ ʼbá yî îcá kô tã pạ̃tị́ị̃ ró tã õnjí õjílã kâ rî ʼbá yî trõlé vólé. 12 Gõʼdá Yésũ Krístõ tã êdé ʼbá ró ãmâ lãfálé ʼá Ôvârí bê õzõ drị̃-ʼbá ngá lị̃ kâ rî kâtí rî, fẽ íyî nyãányâ trá drãlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí tã õnjí tãsĩ. Gõʼdá ngá fẽfẽ rî ʼdĩ îcâ trá tã õnjí ãmákâ trõlé vólé zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó. ʼDĩî vósĩ rî, gólâ rî trá vũdrị́ ʼbũû ʼálâ Ôvârí rî drị́-ágó drị̃ lésĩ. 13 Gõʼdá ngbãângbânõ rî, gólâ bê rĩʼá tólâ kậyị̂ gólâ ạ̃jú-ʼbá-ãzí gólâkâ ndrĩ rî ʼbá yî ʼbãzó âʼdólé gólâ rî pá zẽlé rî tẽlé, tãlâ gólâ drí âʼdózó gólĩyî drị̃lị́ drị́-ãcê bê kậkậrậ ndrĩ. 14 Rĩʼá ĩtí, tãlâ Yésũ fẽ íyî nyãányâ bê drãlé ngá fẽfẽ ró Ôvârí drí tãlâ tã õnjí tãsĩ rî, gólâ îcâ trá õjílã íyíkâ pãlé tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî ʼásĩ, ãʼdô ró bê gólĩyî drí âʼdózó bê járáʼbítí mbị̂mbị̂ ró Ôvârí lị̃fị́ rĩlí zãâ ĩtí gbạ́dú. 15 Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ rî kpá úlị́ âtálé ãmâ drí lị̃fị́ drị̃ ʼbá ró tã rî ʼdĩ ʼbá yî tãsĩ. Gólâ âtâ tã ậngũ ʼbá Yẽrẽmíyã tị́ kĩ nĩ rî, 16 "Tã-drị̃ lẽlẽ má drí ʼẽʼá ʼẽlâ gólĩyí bê ị̃zạ́tú rî rĩʼá nõtí. Má âʼdô tã îmbâ-îmbâ ámákâ ʼbãʼá rĩlí gólĩyî pị̃pị̂sị́lị́ ʼásĩ. Má âʼdô îgĩʼá lâ rĩlí gólĩyî drị̃ị̂, tãlâ gólĩyî õʼê ró bê." Yẽrẽmíyã 31.33 17 Gõʼdá Líndrí Tãndí Ôvârí kâ âtâ úlị́ kpá kĩ nĩ rî, "Tã õnjí gólĩyíkâ rî ʼbá yî gõʼdá tã gólĩyî drí ʼẽlé trá tã ʼbãʼbã ámákâ rú rî ʼbá yí bê âgá kô ãzãkã lâ má drị̃ị̂." Yẽrẽmíyã 31.34 18 Ĩtí tãlâ Ôvârí âyê tã õnjí ʼdĩ ʼbá yî trá ndrĩ ĩtí rî, îcá gõʼdá kô kõrõnyã lị̃zó ĩʼdî kpá óʼdí Ôvârí drí tãlâ tã õnjí tãsĩ! 19 Gõʼdá âʼdô bê trá ĩtí rî, ámâ ậdrúpị̃ yî ámâ îzó yí bê, mã nị̃ trá pạ̃tị́-pạ̃tị̃ ró kĩ, mã îcâ trá fĩlí drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró ũrị̃ ãkó võ rî gógó gólâ Ôvârí drí âʼdózó rî ʼá, tãlâ õdrã Yésũ kâ ãmâ pãzó rî tãsĩ. 20 ʼDĩî gólâ rî õdrã njị̃ lạ́tị̂ óʼdí trá ãmâ drí fĩzó drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró kôrô ʼá lâ sĩ âdrélé gá Ôvârí ândrá õzõ fĩfĩ ítá tị̂ ʼĩlí gũgũ ʼálâ rî ũgú ʼálâ rî kâtí. Lạ́tị̂ óʼdí ʼdĩ rĩʼá hûwậ zãâ gbạ́dú ạ̃dũkũ ãkó ãmâ drí fĩzó Ôvârí ngálâ. 21 Ĩtí rî, Yésũ rĩʼá tã êdé ʼbá ạ́ngị́ ãmákâ Ôvârí bê gólâ rĩ ʼbá ãmâ õjílã Ôvârí kâ rî ʼbá yî vó lâ yî ndrẽlé ndrĩ rî ĩʼdî. 22 ʼDõvó mã nĩ Ôvârí ngálâ tã lẽlẽ gólâ ʼá zãâ bạ̃dị̃ pị̃pị̂sị́lị́ ãlô rî sĩ. Ĩtí rî, tã ị̂sũ ãmákâ rî ãâʼdô kô rị̃ rị̃, tãlâ Yésũ jĩ ãmâ pị̃pị̂sị́lị́ trá ngbángbá ngá lậnjị̃-lậnjị̃ tã õnjí ãmákâ rî kâ rî ʼbá yî ʼásĩ. Gõʼdá gólâ jĩ ãmâ rúʼbạ́ trá ndrĩ âʼdólé ngbángbá tã õnjí ʼásĩ lị̃mvû tãndí sĩ. 23 ʼDõvó mã njû kílíkpâ ró tã gólĩyî ãmâ drí tã lẽzó trá ʼá lâ Yésũ rî tãsĩ rî rú pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ tã ị̂sũ ãmákâ jã ãkó, ʼdõvó mã rî lị̃fị́ ʼbãʼbã sĩ Yésũ drị̃ị̂, nyé õzõ ãmâ drí âtálé rĩʼá ʼẽlâ rî kâtí, tãlâ mã nị̃ trá kĩ, Ôvârí ãâʼdô pạ̃tị́ị̃ kárá tã gólĩyî gólâ drí tã lâ ʼbãlé trá ʼẽlé rî ʼẽʼá. 24 Ĩtí rî, ʼdõvó mã ậmû ãmâ ãmâ vó ʼásĩ lõvõ ãmákâ âʼdálé ãmâ ãzí-ãzí yî drí gõʼdá kpá tã tãndí ʼẽlé ĩʼdî ãmâ ãzí-ãzí yî drí. 25 ʼDõvó ĩtí rî, mã rî rĩʼá zãâ rû êʼbélé kpãkã ãlô võ ãlô ʼá Ôvârí rî lûyị́lị́. ʼDõvó ãlô ãmâ ʼásĩ rî õrî kô pêtrê ró cú ĩtí rû êʼbé ãkó võ ãlô ʼá, õzõ õjílã ũrûkậ ʼbá yî drí rĩʼá ʼẽlâ rî kâtí. ʼDõvó mã rî bê-rî mbârâkã sõsõ sĩ ãmâ ʼá ãmâ vó ʼásĩ lậvũlị́ kôrô tã tãndí gólĩyî ãmâ drí ʼẽlé ngbãângbânõ rî ʼbá yî drị̃ị̂ sĩ, tãlâ kậyị̂ gólâ Kúmú Yésũ drí âgõzó rî trá ʼẽʼá âcálé. 26 Ãnî gólĩyî tã pạ̃tị́ị̃ Ôvârí kâ nị̃ ʼbá ró rî, õzõ nî ãzâ ãâdĩ drị̃ trá vólé rĩrĩ Ôvârí drí lẽlé rî rú sĩ rĩlí tã õnjí ʼẽlé gólâ rú rî, gõʼdá tã ãzãkã yû ní drí ʼẽlé Ôvârí drí tã õnjí áníkâ rî ʼbá yî âyézó. 27 Ĩtí rî, ngá ãzâ yû ánî pãlé, ní îcâ trá cé tã tẽlé ũrị̃ sĩ Ôvârí õkî ró tã ní rú. Gólâ âʼdô lâṇõ ạ́ngị́ fẽʼá õjílã gólĩyî rû pĩ ʼbá trá yí rú rî drí ngbá lạ̃sị́ õnjí rạ̃ʼdạ̃ rî sĩ. 28 Õzõ õjílã ãzâ õʼê tã õnjí trá âʼdô tã ʼbãʼbã gólĩyî Ôvârí kâ âfẽlé kôrô Músạ̃ sĩ rî vó ró rî, ĩtí rî, õzõ lị̃fị́ drị̃ ʼbá ãʼdô trá cé rị̃ ngãtá nâ tã âʼdálé kĩ, pạ̃tị́ị̃ õjílã ʼdî õʼê tã õnjí ʼdĩ trá rî, ʼdĩî îcâ trá tã kĩ ʼbá drí tã kĩzó gólâ rú. Ĩtí rî, úfû gólâ trá ĩtí lâ ʼdĩ kâtí cú ĩtí lạ́tị̂ drílâ íyî pãzó lâṇõ ʼdî ʼásĩ rî ãkó. 29 Âʼdô bê trá ĩtí rî, ãʼdô âʼdô rû ʼẽʼá nĩ õjílã gólâ rĩ ʼbá íyíkâ kó Ôvârí rî mvá rî ị̂njị̃lị́ kôʼdáwá rî tãsĩ yã? Lâṇõ gólâ ʼẽ ʼbá ʼdẽlé gólâ drị̃ị̂ rî âʼdô âʼdóʼá ạ́ngị́ lậvũlị́ gạ̃rạ̃. Yésũ âyê íyî ãrí lâdãlé õjílã rî ʼdĩ jĩlí tã õnjí íyíkâ ʼásĩ âʼdô tã tã-drị̃ lẽlẽ kâ rî vó ró, gõʼdá õjílã rî ʼdĩ ndrê ãrí rî ʼdĩ âʼdólé tã ífí ãkó ró mbârâkã ãkó, ókĩzõ gólâ drí Yésũ rî lôtórẽ pá sĩ kpãdí-kpãdí rî kâtí. Ĩtí rî, õjílã rî ʼdĩ ʼdâ Líndrí Tãndí Ôvârí kâ gólâ pị̃pị̂sị́lị́ tãndí âʼdá ʼbá ĩʼdî gólâ drí drị̃-bạ́lạ́yị̂ ró rî trá. Nĩ ị̂sũ tã lâṇõ ạ́ngị́ ʼẽ ʼbá âʼdélé gólâ drị̃ị̂ rî tãsĩ. Lâṇõ rî ʼdĩ âʼdô lậvũʼá kôrô lâṇõ õjílã gólâ gã ʼbá trá dó tã ʼbãʼbã gólĩyî Músạ̃ kâ rî ʼbá yî ị̂njị̃lị́ rî kâ drị̃ị̂ sĩ. 30 Nĩ ndrê drẽ, mã nị̃ trá kĩ, Ôvârí ĩʼdî gólâ tã âtá ʼbá kĩ nĩ rî, "Mâ ĩʼdî rĩʼá lâṇõ fẽ ʼbá ʼî õjílã gólâ tã õnjí ʼẽ ʼbá rî drí rî. Má âʼdô tã ʼẽʼá gólâ rú, âʼdô tã õnjí gólâkâ ʼẽlé trá rî ʼbá yî vó ró. Mâ Ôvârí Yãkóvã âʼdô tã õjílã ámákâ rî ʼbá yí kâ kĩʼá nĩ." Tã ʼBãʼbã Ândâ 32.35-36 31 Lâṇõ Ôvârí gólâ rĩ ʼbá zãâ gbạ́dú rî drí âfẽlé rî, rĩʼá tã gólâ ũrị̃ ró rõô rî lôfílí ĩʼdî. 32 ʼDõvó ãnî nyãányâ, tã ãníkâ sị́sị́ nã ãâgâ ãnî drị̃ị̂. Kậyị̂ ãnî drí rû jãzó âʼdólé krístõ ʼbá ró rî sĩ, Ôvârí îcî ãnî lị̃fị́ trá tã íyíkâ nị̃lị́. Vó lâ sĩ rî, õzõ lâṇõ õtírĩ ãnî ûsú rõô rî, lâṇõ rî gógó ʼdĩ pẽé ãnî kô. 33 Kậyị̂ ũrûkậ ʼbá yî sĩ rî, ólôʼdâ ãnî gõʼdá kpá tã ãnyĩ ró rî ʼbá yî ʼẽzó ãnî drí õʼbí ʼá. Gõʼdá kậyị̂ ãzâ ʼbá yî sĩ rî, nĩ îcâ trá âdrélé ãnî ãzí-ãzí gólĩyî rĩʼá lôʼdálâ rî ʼbá yî gãrã drị̃ ʼá, tãlâ âʼdólé mbârâkã sõlé gólĩyî ʼásĩ. 34 Gõʼdá kpá kậyị̂ ãzâ ʼbá yî sĩ rî, nĩ nị̃ ĩzã krístõ ʼbá gólĩyî ômbélé trá gạ̃nị́mạ̃ ʼá rî ʼbá yí kâ trá, gõʼdá ĩtí rî, ĩzã lâ yî drí kpá gãzó ãnî lị̃fị́. Gõʼdá õjílã ôpâ ngá ãníkâ bê ndrĩ ãnî drị́gạ́ sĩ tã ányâ ró rî sĩ rî, nĩ rî trá ãyĩkõ sĩ, tãlâ nĩ nị̃ trá kĩ, Ôvârí fẽ tã tãndí gólĩyî rĩ ʼbá ãníkâ ró zãâ gbạ́dú rî ʼbá yî trá ãnî drí. 35 Âʼdô bê trá ĩtí rî, ʼdõvó nĩ ậtũ fĩî gạ́gạ́ ãyĩkõ sĩ rĩzó tã lẽlé Ôvârí ʼá pị̃pị̂sị́lị́ ãlô sĩ. Ĩtí rî, Ôvârí âʼdô tã tãndí ʼẽʼá ãnî drí ị̃zạ́tú drị́-ʼâ ró. 36 ʼDõvó nĩ rî zãâ fĩî ậtũ-ậtũ sĩ tã lẽlé Ôvârí ʼá ĩtí, ãʼdô ró bê ãnî drí rĩzó kárá, rĩʼá tã gólĩyî Ôvârí drí lẽlé ãnî drí ʼẽlé rî ʼbá yî ʼẽlé ĩʼdî. Õzõ nĩ õʼê trá ĩtí rî, ʼdĩî gõʼdá ãnî drí fí tã tãndí ndrĩ gólĩyî Ôvârí drí tã lâ yî ʼbãlé trá âfẽlé ãnî drí rî ʼbá yî ûsúzó. 37 Tã rî ʼdĩ âʼdô âʼdóʼá õzõ Ôvârí drí rĩʼá âtálâ tã ậngũ ʼbá Hãbákã tị́ rî kâtí kĩ, "Rĩʼá cé kậyị̂ fínyáwá vólé drị̃ ʼásĩ, õjílã gólâ mâ Ôvârí drí tã lâ ʼbãlé trá âjólé rî drí âcázó. Gólâ njãá kô. 38 Õjílã tã mbị̂mbị̂ ʼbá ró rî ʼbá yî âʼdô rĩʼá ĩyî tã ndrĩ ʼẽlé tã lẽlẽ sĩ má ʼá. Gõʼdá õzõ õjílã ámákâ ãzâ õdĩ drị̃ trá gõzó vólé rî, tã gólâkâ sú gõʼdá má rú kô." Hãbákã 2.3-4 39 Ãmâ nyãányâ âʼdó kô rĩʼá õjílã gólĩyî drị̃ dĩ ʼbá gõlé vólé Ôvârí rú sĩ gõʼdá gólĩyî Ôvârí drí ʼbãʼá ûfúʼá lâ rî ʼbá yî ĩʼdî. Gõʼdá ãmâ ãmângá rĩʼá õjílã gólĩyî rĩ ʼbá rĩlí tã lẽlẽ sĩ Ôvârí ʼá gólĩyî Ôvârí drí pãlé ĩyîngá trá rî yî ĩʼdî.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52