1 1 Ísu Káráísitini akúní'o uráan-aai. Ísun-aíwá'ná Téfítin-iye. Téfítin-aíwá'ná Émbaramun-iye. 2 Émbaramu Áísáakimba ma'ankówana Áísáaki Yékopumba ma'ankówana Yékopu Yúndaa-iyai afarawainonda matinkówana 3 Yúndaa Pérésinte Sáraante matínkaraimba tinówa Témaan-iye. Pérési Éséronimba ma'ankówana Éséroni Árámumba ma'ankówana 4 Árámu Ámínándapumba ma'ankówana Ámínándapu Násonimba ma'ankówana Násoni Sáómonimba ma'ankówana 5 Sáómoni Póásimba ma'ánkaraimba anówa Ré'apimaniye. Póási Ópétimba ma'ánkaraimba anówa Rútimaniye. Ópéti Yésimba ma'ankówana 6 Yési Téfítimba ma'ankówana Téfítimo káráwiyaiwai Soromonimbá ma'ánkaraimba anówani aifaráán-kwánkón-áwí'a Yúráya úwana ánaaen-kwamba Téfítin-iye. 7 Soromoní Ríyapoamumba ma'ankówana Ríyapoamu Ápáísaamba ma'ankówana Ápáísaa Ésaamba ma'ankówana 8 Ésaa Yíósafatimba ma'ankówana Yíósafati Yórámumba ma'ankówana Yórámu Ásáyaamba ma'ankówana 9 Ásáyaa Yótámumba ma'ankówana Yótámu É'ásaamba ma'ankówana É'ásaa Ésékayaamba ma'ankówana 10 Ésékayaa Mánásaamba ma'ankówana Mánásaa Émósimba ma'ankówana Émósi Yósáyaamba ma'ankówana 11 Yósáyaa Yékónaya-iyai afarawainonda matinkówasa minkánááfímbá Pépíróni-naopakewi Ísareri-waasi tatí'maesa Pépírónifa'a ándáfa'a mátínkaraawe. 12 Pépírónifa'a mátinkon-kanaafimba Yékónaya Síátiomba ma'ankówana Síátio Sérápáperimba ma'ankówana 13 Sérápáperi Ápáyatimba ma'ankówana Ápáyati Éráyakimumba ma'ankówana Éráyakimu Ésomba ma'ankówana 14 Éso Sétókomba ma'ankówana Sétóko Ékímumba ma'ankówana Ékímu Éráyatimba ma'ankówana 15 Éráyati Éríesaamba ma'ankówana Éríesaa Mátánaamba ma'ankówana Mátánaa Yékopumba ma'ankówana 16 Yékopu Yósepimba ma'ankówana Yósepi Máríyaan-awaaikó úwana Máríyaa Ísun-anówan-iye. Ísuntafesa Maníkó íyáfasinankaraiwaiye sésa Káráísitiye wésewe. 17 Émbaramumo méronka'a sísamaifakemba éíyaimba kumbaimái-waasi 14 waasi agaiyówasa Téfítimo paápé urénamo méronka'a sísamaifakemba éíyaimba kumbaimái-waasi 14 waasi agaiyówasa Pépírónifakewi tatí'maesa Pépírónifa'a ándáfa'a mátínkarowasa méron-kanaafimba sísamaifakemba éíyaimba kumbaimái-waasi 14 waasi agaiyówana minká'á Máríyaa Ísu Káráísitimba ma'ánkaraiye. 18 Ísu Káráísitimba ma'ankómba maará uráiye. Ísun-anówamba Yósepinka'a aaí símakowana Yósepi ímba wesé'a kurónka'a ámú'a paápé uráiye. Ufaen-ámútánkó Máríyaan-arumpi túwana ámú'a paápé úwana 19 awaaikó kawe'á wéuwai séna waási túranka'a ai'máráanana Máríyaa aigaesáféna ifáímpó'a aúpá'á ai'mátuwanaumne-imayaa uráiye. 20 Miyá imáyáa wéena aún-kwérowana Fasi'aénkó kísau-waasigo wíyómpakewi kaainampá'á simámena séna Yósepiyo Téfítin-andafaken-kwaasi óne. Máríyaamo ámú'o káúfímba Ufaen-ámútánkó aantemba ámú'a kauwánkáímba po wembá úwoi máínompo ímba áá'a íno. 21 Iyámpóímo ma'ankáínda áwí'a Ísuwe simánkaao siyáiye. Mináwíkóní áwáuma wení waási sáwí-imayaagomo ta'ótokaimpinkemba faútinkainiye siyáiye. 22 Naaófá'á Maníkón-aaimo simátímakowi siyónka'a póna miyán-tántáá'á paápé uráiye. 23 Wemá agaimaréna séna moórá-inaamarugo waaí ímba maiyéna ámú'a kaumái iyámpói ma'ankáínasa miníyámpóígón- áwí'a Émániyueriye sénááwe agaimaréna siyáimba mináwíkóní áwáuma Maníkó keséta méraiye siyáiye. 24 Yósepi aúfínkémbá íyáfasinena Fasi'aénkóní kísau-waasigo wíyómpakewi siyóntemba awaainínkómbá maiyéna 25 ímba wesé'a kúmba úwoi ména káráwiyowana iyámpói ma'ankówana áwí'a Ísuwe simánkaraiye.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52