1 1 Ona o khi akẹkẹ shi ekẹ abi unuẹkpẹ oyi iJesu iKirisiti Omi iDefidi ni ọ khi Omi Aburaamu o li zẹ. 2 Aburaamu ọ bia Aziki, Aziki ọ bia iGiekọpu, IGiekọpu ọ bia iJuda ali inyọghuo ọli nya. 3 IJuda ọ bia iPẹrẹzi ali iZẹra, ọkpotso ni ọ bia wẹ, a lu iTama. IPẹrẹzi ọ bia Ezirọni. Ezirọni ọ bia iRamu. 4 IRamu ọ bia Aminadabu. Aminadabu ọ bia iNashọni, iNashọni ọ bia iSalimọni. 5 ISalimọni ọ bia iBoazi, ọkpotso ni ọ bia iBoazi, a lu iRe-abu. IBoazi ọ bia Obẹdi ni a lu inyọli iRutu. Obẹdi ọ bia iJese. 6 IJese ọ bia iDefidi ni ọ khi oghie. IDefidi ọ bia iSolomoni ni inyọli ọ kpẹ khi ughuẹ Uraya. 7 ISolomoni ọ bia iReobuamu. IReobuamu ọ bia Abija. Abija ọ bia Asa. 8 Asa ọ bia iJeoshafati. IJeoshafati ọ bia iJeoramu, iJeoramu ọ bia Uzaya. 9 Uzaya ọ bia iJotamu. IJotamu ọ bia Aazi. Aazi ọ bia Ezekaya. 10 Ezekaya ọ bia iManasẹ, iManasẹ ọ bia Amọni. Amọni ọ bia iJosaya. 11 IJosaya ọ bia iJekonaya ali inyọghuo ọli nya ẹghẹghẹ ni a rọ muno ẹgbọ iZirẹni ighumha je iBabilọ. 12 Abi e ke rọ rọte iBabilọ jele, iJekonaya ọ bia iShalitiẹni. IShalitiẹni ọ bia IZerubabẹli. 13 IZerubabẹli ọ bia Abiudu. Abiudu ọ bia Eliakimu. Eliakimu ọ bia Azori. 14 Azori ọ bia iZadọki. IZadọki ọ bia Akimu. Akimu ọ bia Eliudu. 15 Eliudu ọ bia Eliaza. Eliaza ọ bia iMataani. IMataani ọ bia iGiekọpu. 16 IGiekọpu ọ bia iJosẹfu, ni ọ rue iMeli inyi iJesu shi ni a lu iKirisiti. 17 Rọte ẹghẹghẹ Aburaamu bhale ẹghẹghẹ iDefidi, e khi agbhotu igbẹne. Ke rọte ẹghẹghẹ iDefidi bhale ẹghẹghẹ ni a rọ muno ẹgbọ iZirẹni ighumha je iBabilọ, e khi agbhotu igbẹne. Ke rọte ẹghẹghẹ iBabilọ bhale ẹghẹghẹ ni a rọ bia iJesu iKirisiti, e gbo li khi agbhotu igbẹne ghọ. 18 Abi a li bia iJesu iKirisiti na. Neni iMeli inyọli ọ ngeli na iJosẹfu ni ọọ gue ọli. A bhale ya ẹ khi iMeli ọọ mẹ ọmọ ni ọ rọte obọ oyi Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ bhale. 19 Itobọ khi iJosẹfu ughuọli, ọ khi ọgbọ ni ọ guẹ angeli, ọọ sali shi udu khi lọli ya kuegbe-a ri imeli shi ekẹ, ini lọli khi yẹghẹ ọlia ukpẹloe agbọ. 20 Abi ọ lii sa ona shi udu, agẹni ọ bhale deba li alo ẹlena, ọọ li, "IJosẹfu omi iDefidi, khi ke zẹ ni ulishi o mu ẹ abi u li ya rue iMeli shi ughuẹ, irari khi ọmọ ni ọọ mẹ, obọ oyi Ayẹmhẹ-nọ-pfuasẹ ọ te bhale. 21 Ọ ya bia ọmọ ọmọse, eva ni u ya lu ọni ọmọ khi iJesu, irari khi ọ ya mie ẹgbọ eyọli olamhẹ pfuese." 22 Eri a mẹ enana ni a rọ bhẹ ya ẹ khi ingmemhi ni Ẹshinẹgba ọ rọte unu oyi ọmekẹguele ngme, ni e bhale ya tsẹ. Ni ọọ, 23 "Ghe khẹ! Ọmueshi ni ọa lẹ deba ọmọse ghue ọ ya ke mẹ ọmọ, ọ bia ọmọ ọmọse, eva oyọli a ya ke lu iManuẹni." Abi ona o ngme khi, "Ẹshinẹgba ọ nu awa la." 24 Abi iJosẹfu ọ rọ guale, ọ riẹlẹ emini Ọnọmhuẹ ọ mhẹsẹ na li ọ riẹlẹ, ọ rue iMeli ughuẹ abi Ẹshinẹgba ọ gueyẹ ọli. 25 Eri-tsẹ khi iJosẹfu ọa tigbe lẹ deba iMeli, ramhi ni ọ rọ bia ọni ọmọ ọmọse. IJosẹfu ọ lu eva oyi ọni ọmọ, iJesu.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52