1 1 Abraham é awut ashín, Dawiq é yhangzo yhangshu, Yesuq Hkrisduq é byùxik labaû gi, a-ô mâ é eq rajung za nghut lhê. 2 Abraham gi, Isak lé hkû; Isak gi, Yakup lé hkû; Yakup gi, Yudaq eq yhanggu yhangmâng pé lé hku é nghut lhê; 3 Yudaq gi, Hparet eq Zera lé hkû, haú nhik é yhângnu gi, Tamar nghut ri. Hparet gi, Hesrun lé hkû; Hesrun gi, Ram lé hkû; 4 Ram gi, Aminada lé hkû; Aminada gi, Nashon lé hkû; Nashon gi, Salamun lé hkû; 5 Salamun gi, Buaq lé hkû; Buaq é yhângnu gi, Rahap nghut ri. Buaq gi, Obet lé hkû; Obet é yhângnu gi, Ruhtaq nghut ri. Obet gi, Yese lé hkû; 6 Yese gi, Hkohkâm Dawiq lé hkû; Dawiq gi, Sholumon lé hkû; Sholumon é yhângnu gi, Uriaq yhangmyi dut wú sû nghut ri. 7 Sholumon gi, Rehoboam lé hkû; Rehoboam gi, Abiyaq lé hkû; Abiyaq gi, Asa lé hkû; 8 Asa gi, Yehoshaphat lé hkû; Yehoshaphat gi, Yoram lé hkû; Yoram gi, Uzi-aq lé hkû; 9 Uzi-aq gi, Yohtam lé hkû; Yohtam gi, Ahaza lé hkû; Ahaza gi, Hezekiaq lé hkû; 10 Hezekiaq gi, Manase lé hkû; Manase gi, Amon lé hkû; Amon gi, Yosiaq lé hkû; 11 Yosiaq gi, Babelon má shúm dut huî é hkûn, Yehkoniaq eq yhanggu yhangmâng pé lé hku é nghut ri. 12 Babelon má shúm dut huî é htâng má, Yehkoniaq gi, Shalahtila lé hkû; Shalahtila gi, Zerubabelaq lé hkû; 13 Zerubabelaq gi, Abiut lé hkû; Abiut gi, Eliakim lé hkû; Eliakim gi, Azor lé hkû; 14 Azor gi, Zaduk lé hkû; Zaduk gi, Ahkim lé hkû; Ahkim gi, Eliut lé hkû; 15 Eliut gi, Eliaza lé hkû; Eliaza gi, Mahtan lé hkû; Mahtan gi, Yakup lé hkû; 16 Yakup gi, Mariq é yhanglâng Yosep lé hku é nghut ri; Mariq gi, Hkrisduq gâ é Yesuq lé hku é sû nghut ri. 17 Haû mù, Abraham é pyat mai Dawiq é pyat jé shoq gi, byùxik raxe myi xik; Dawiq pyat mai Babelon má shúm dut huî é hkûn jé shoq gi, byùxik raxe myi xik; shúm dut huî é hkûn mai Hkrisduq é pyat jé shoq gi, byùxik raxe myi xik nghut ri. 18 Yesuq Hkrisduq hku lé lo é hkyô gi, a-ô mâ é eq rajung za nghut ri: Yesuq é yhângnu Mariq gi, Yosep èq dûng tô é sû nghut ri; nghut kôlhang, yhangnhik a zùm shi má, yhang gi, Chyoiyúng Woi-nyí mai zogûng dut bê nghut ri. 19 Yhâng é yhumsîng hpó Yosep gi, dingmán sû nghut luî, yhang lé byu pê hí má hoq a kâm lhoq hpu nau é yanmai, tsik za lhoq kâng pyám râ dâ ri. 20 Nghut kôlhang, yhang haû su myit nyi é hkûn, yhupmoq má, haû Yhumsing é maumang lagyo gi, yhang lé, lé htoq shit luî, "Dawiq é yhangzo yhangshu Yosep ê, haû náng é yhumsîng myhí Mariq lé hâng yù râ hkyô lé, hkâ-myit chiq; haî mù gâ le, yhang wun tô é zoshâng gùng gi, Chyoiyúng Woi-nyí dông lo é nghut lhê. 21 Yhang gi, yuqzo rayuq hkû râ nghut luî, nàng gi, zoshâng haú lé, Yesuq nghû myìng myhíng byi ra râ nghut lhê; hkâsu mù gâ le, Yhang gi, Yhâng é byu pé lé, yhangmoq é yubak mara mai hkyi yù râ sû nghut lhê." ga taî ri. 22 Shí hkyô banshoq gi, Garai Gasâng èq, haû myiqhtoi dông taî é dang lé lhoq dik é nghut ri. 23 Myiqhtoi dang haû gi, "Haû zomyi gyíng gi, zogûng dut luî, yuqzo rayuq hkû râ nghut lhê; Yhâng é myìng lé gi, Emanuelaq ga kó râ nghut lhê." gâ ri. Hau é lichyúm gi, "Garai Gasang gi, nga-nhúng eq rahá nghut nyi lhê." gâ é nghut lhê. 24 Yosep gi, yhup bûn lo é hkûn, haû Yhumsing é maumang lagyo taî é eq rajung za, Mariq lé, yhangmyi dông yhûm má shuî yù bê nghut ri. 25 Nghut kôlhang, yhang gi, yuqzo haû hku é hkûn jé shoq, Mariq eq gungsho a zùm nghut ri. Yuqzo haú lé, yhang gi, Yesuq ga myhíng byî ri.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52