1 1 Kitabu cha lukolo lwakwe Yesu Kristo, mwana Davidi, mwana Abrahamu. 2 Abrahamu emmoghie Isaki, Isaki akammogha Yakobo, Yakobo akammogha Yuda na vajinawe; 3 Yuda he Tamari akammogha Peresi ne Zera; Peresi akammogha Hersom; Hersom akammogha Aramu; 4 Aramu akammogha Aminadabu; Aminadabu akammogha Nashon; Nashon akammogha Salmoni; 5 Salmoni he Rahabu akammogha Boazi; Boazi he Ruti akammogha Obedi; Obedi akammogha Yese; 6 Yese akammogha mfumwa Davidi. Davidi ula mche wakwe Uria akammogha Salomoni; 7 Salomoni akammogha Rehabeamu; Rehabeamu akammogha Abia; Abia akammogha Asa; 8 Asa akammogha Yosafati; Yosafati akammogha Yoramu; Yoramu akammogha Uzia; 9 Uzia akammgha Yotamu; Yotamu akammogha Ahazi; Ahazi akammogha Hezekia; 10 Hezekia akammogha Manase; Manase akammogha Amoni; Amoni akammogha Yosia; 11 Yosia akammogha Yekonia na vajinawe, lila igheri la kusamijwa noko Babeli. 12 Nyuma ya kusamijwa noko Babeli, Yekonia akammogha Shaltieli; Shaltieli akammogha Zerubabeli; 13 Zerubabeli akammogha Abihudi; Abihudi akammogha Eliakimu; Eliakimu akammogha Azori; 14 Azori akammogha Sadoki; Sadoki akammogha Akimu; Akimu akammogha Eliudi; 15 Eliudi akammogha Eleazari; Eleazari akammogha Matani; Matani akammogha Yakobo; 16 Yakobo akammogha Yosefu mghosiwe Maria eye emmoghie Yesu eitangwa Kristo. 17 Heicho, malukolo ose kuvokia Abrahamu mhaka Davidi ni malukolo ikumi na mane; na kuvokia Davidi mhaka kusamijwa noko Babeli ni malukolo ikumi na mane; na kuvokia kusamijwa noko Babeli mhaka Kristo ni malukolo ikumi na mane. 18 Na kumoghwa kwakwe Yesu Kristo kweokie huvu: Maria mlala wavo eho ezangiwe ni Yosefu, vesinafikiana akavoneka iti ena ndeni kwa nzinya ya Mpeho Wedi. 19 Na Yosefu m’bwange wakwe, kila e mntu wedi asikunde kumheija, akadunganya kumshigha kwa mpiso. 20 Aho ekidunganya huvo, niho malaika wa mfumwa akamzia he ndoto, akamti, “Yosefu mwana wa Davidi, usifoleke kumghuha mwai wako eye Maria, ambu ndeni etikie ni kwa nzinya ya Mpeho Wedi. 21 Naye enemogha mwana wa kibwange, unemwitanga, Yesu; ambu niye enekija vantu vakwe he mabanu avo.” 22 Ivyo vyose vyeokie huvo, nesa kila kiteto cha Mfumwa chetetiwe ni mroti kikuloke, ekiti, 23 “Rehema m’bora hiryo enetika ndeni, Naye enemogha mwana wa kibwange; Na izina lakwe eneitamgwa Imanueli;” ni sa kuti, “Mrungu e hamwe na uswi.” 24 Yosefu ekinavuke he lughohe, akaketa sa vuntu eazerwe ni malaika wa Mfumwa, akamghuha mwai wakwe; 25 asimfikie neri, mhaka ekikenja kumogha mwana wa kibwange, akamwitanga YESU.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52