16 1 Ɛhɩ, Falisifʋɛ'n-mɔ nʋn Sadusifʋɛ'n-mɔ kɔ kpʋ Zozi, afɩ bɛ kulo kɛ bɛ sɔ yɩ́ bɛ nɩan. Bɛ kɔ han bɛ kɔ hele yɩ́ kɛ ɔ yɔ́ asinbɛnwʋn like kʋn maan bɛ nwún kɛ yɩ́ tunmin'n m'ɔ le yɩ́'n fi Nyanmɩan ɛlɔ. 2 Mɔ bɛ hanlɩn sɔ'n, Zozi nwan: «Nɔsʋba mɔ nyanmɩan nɩn anyunnun kɔ bʋlʋ'n, anɩn ɛmɔ nwan eyua'n 'ba fi ɛhɩnman. 3 Ngɛlɛmɔ kʋsʋ mɔ nyanmɩan nɩn anyunnun kɔ lu'n, anɩn ɛmɔ nwan esue'n 'ba tɔ. Ɛmɔ sɩ nyanmɩan nɩn anyunnun ninnge'n-mɔ nzɔlɛ, nan kʋsʋ ɛmɔ nzɩ man mɛlɛ'n mɔ yɛ wɔ nun'n nzɔlɛ. 4 Ajulisʋ menian ati anun ɛtɛ mɔ bɛ nnanndɩ man fɔ́ʋ́n wɔ Nyanmɩan anyunnun'n, bɛ lɛ kpʋnndɛ asinbɛnwʋn like bɛ nɩan. Sɛ nán asinbɛnwʋn like'n mɔ Nyanmɩan yɔlɩ manlɩn Zonasɩ nɩn an, bɛ nyɔ man nzɔlɛ kʋ́n bɛ ngele man bɛ́. Mɔ Zozi hanlɩn sɔ yuelɩ'n, ɔ yacili bɛ́ ɛbɛlɛ ɔ hɔlɩ.» 5 Mɔ Zozi menian'n-mɔ 'kpɛ asue'n bɛ kɔ yɩ́ nzin ɛlɔ'n, bɛ́ lʋa kɔ fi b'a nva man kpaʋn. 6 Zozi kɔ se bɛ́ kɛ: «Ɛmɔ nɩ́an bɛ́ nwʋn kpa wɔ Falisifʋɛ'n-mɔ nʋn Sadusifʋɛ'n-mɔ fali ayile nɩn anwʋn.» 7 Mɔ menian'n-mɔ tɩlɩ yɩ́ sɔ'n, bɛ kɔ han yɩ́ bɛ́ afian ɛlɔ kɛ: «Kpaʋn'n mɔ y'a nva man'n, yɩ́ ti y'ɔ man ɔ lɛ kan sɔ ɔ.» 8 Ɛjɔlɛ'n kɔ tɔ Zozi anzʋ nun, yɩ́ nwan: «Nzukɛ ati yɛ̂ ɛmɔ lɛ kan kɛ kɛmɔ y'a nva man kpaʋn'n, yɩ́ ti yɛ̂ ɔ lɛ kan sɔ ɔ? Ɛmɔ dedi'n tɩ kaan o! 9 Ɛmɔ tɩlɩ man ɛjɔlɛ nɩn abʋ ɔ? Ɛmɔ ngacɩ man kpaʋn nnun'n mɔ n valɩ m manlɩn menian akpɩɩ nnun'n lili nɩn ɔ? Ɛsɛ m'ɔ halɩ yɩ́ bʋ'n, ece nyɛ yɛ̂ ɛmɔ sɩsalɩ ɔ? 10 Ɛsɛ kpaʋn nsʋ'n kʋsʋ mɔ n valɩ m manlɩn menian akpɩɩ nnan'n lili'n, m'ɔ halɩ yɩ́ bʋ'n, ece nyɛ yɛ̂ ɛmɔ sɩsalɩ ɔ? 11 Ɔ yɔ sɛ mɔ ɛmɔ ndɩ man yɩ́ bʋ kɛ nán kpaʋn anwʋn ɛjɔlɛ yɛ̂ mɩɩn kan mɩn kele ɛmɔ'n? Nan mɩ́n nwan: Ɛmɔ nɩ́an bɛ́ nwʋn kpa wɔ Falisifʋɛ'n-mɔ nʋn Sadusifʋɛ'n-mɔ fali ayile nɩn anwʋn.» 12 M'ɔ yɔlɩ sɔ'n, yɩ́ menian'n-mɔ kɔ tɩ yɩ́ bʋ kɛ nán ayile'n mɔ bɛ fa bɛ fɔtɔ fali nɩn anwʋn ɛjɔlɛ y'ɔ lɛ kan ɔ. Nan Falisifʋɛ'n-mɔ nʋn Sadusifʋɛ'n-mɔ like'n mɔ bɛ kekele nɩn anwʋn ɛjɔlɛ yɛ̂ anɩn ɔ lɛ kan ɔ. 13 Ɛhɩ anzin, Zozi hɔlɩ Sezale etin dɩɛ nɩn asʋ Filipʋ mân nɩn anun ɛlɔ. M'ɔ nʋn yɩ́ menian'n-mɔ juli ɛlɔ'n, ɔ kɔ bisa bɛ́ kɛ: «Menian'n-mɔ nwan sʋanlan benin y'ɔ le Mân Baa'n?» 14 Kosuan sɔ'n mɔ Zozi bisalɩ nɩn anwʋn, bɛ́ nwan: «Mmie-mɔ nwan Zʋan Batisi y'ɔ le wɔ́, mmie-mɔ nwan Eli y'ɔ le wɔ́, mmie-mɔ nwan Zolomin y'ɔ le wɔ́ anaan Nyanmɩan mgbɔmanfʋɛ'n-mɔ, bɛ́ bie y'ɔ le wɔ́.» 15 Zozi nwan: «Nan ɛmɔ lɩlɩ, ɛmɔ jʋnlɩn kɛ nwan sʋanlan dɩɛ y'ɔ le mɩ́n?» 16 Simʋn Pɩɛlɩ nwan: «Kilisi'n, Izalayɛ Ngʋandefʋɛ'n y'ɔ le wɔ́. Ɛ tɩ Tɩasɩfʋɛ Nyanmɩan nɩn Awa.» 17 Ɛhɩ a, Zozi nwan: «Zonasɩ awa Simʋn, nyila hán wɔ́. Ɔ sanlɩn kɛ nán kulo sʋanlan yɛ̂ ɔ'a man a nwun yɩ́ sɔ ɔ. Nan mɩ́n Sɩ m'ɔ wɔ anwunno ɛlɔ'n yɛ̂ ɔ'a man a nwun yɩ́ ɔ. 18 Mɩ́n kʋsʋ mɩɩn kan mɩn kele wɔ́ kɛ ɛ li Pɩɛlɩ (yɩ́ bʋ y'ɔ le kɛ ɛbʋɛ). Ɛbʋɛ sɔ nɩn asʋ yɛ̂ mɩn 'si mɩ́n Asɔnɩn nɩn ɔ. Ewue muonun tunmin'n m'ɔ le yɩ́'n ngʋala man like fɩ́ɩ́ yɔ yɩ́ nyunnun. 19 Mɩn 'fa Anwunno Belemgbin Mân nɩn anʋan sannvɛ'n mɩn wula wɔ́ sa nun. Sʋanlan biala mɔ asɩɛ nɩn asʋ ɛwa ɛ kɔ tike anʋan'n kɔ man yɩ́'n, anɩn b'a tike b'a man yɩ́ anwunno ɛlɔ. Yɛ̂ sʋanlan biala kʋsʋ mɔ asɩɛ nɩn asʋ ɛwa a ndike man anʋan nɩn a mman man yɩ́'n, anɩn b'a ndike b'a mman man yɩ́ anwunno ɛlɔ.» 20 Mɔ Zozi hanlɩn sɔ yuelɩ'n, ɔ totualɩ yɩ́ menian'n-mɔ kɛ nán bɛ kan bɛ kele sʋanlan kɛ Kilisi'n, Izalayɛ Ngʋandefʋɛ'n y'ɔ le yɩ́. 21 Ɔ fi cɩan sɔ'n m'ɔ kɔ'n, Zozi kɔ bɔ yɩ́ bʋ, ɔ kɔ han kɔ hele yɩ́ menian'n-mɔ kɛ: «Ɔ sɛ kɛ n gɔ́ Zoluzalɛmʋn. N gɔ́ n nwún yalɛ Zufʋ mgbain'n-mɔ, ɔ nʋn Nyanmɩan tɛɛyɩfʋɛ mgbain'n-mɔ nʋn mala nɩn asʋ mgbain'n-mɔ asa nun. Bɛ 'ba hun mɩ́n, nan yɩ́ cɩan nsan nɩn asʋ, n vi ewue nun mɩn 'tinnge.» 22 Ɛhɩ, Pɩɛlɩ kɔ fa yɩ́ kɔ hɔ ahanmɩan, ɔ kɔ tu yɩ́ nyunnun. Yɩ́ nwan: «Yɛ́ Mɩn, Nyanmɩan kpála gúa! Like fɩ́ɩ́ ngɔ tʋ man wɔ́.» 23 Mɔ Pɩɛlɩ hanlɩn sɔ'n, Zozi kɔ kpɛ yɩ́ nyɩn ɔ kɔ se yɩ́ kɛ: «Satan, fi mɩ́n nwʋn ɛwa kɔ mʋa. Ɛ 'totua mɩ́n atɩn, afɩ nán Nyanmɩan ajʋnlɩn yɛ̂ ɛ le yɩ́ ɔ, nan kulo menian'n-mɔ ajʋnlɩn yɛ̂ ɛ le yɩ́ ɔ.» 24 Ɛhɩ anzin, Zozi kɔ han kɔ hele yɩ́ menian'n-mɔ kɛ: «Sʋanlan m'ɔ kulo kɛ ɔ si mɩ́n sʋ'n, n'ɔ susu yɩ́ sʋanlan baka nɩn anwʋn. Ɔ fá yɩ́ kʋlʋwa'n ɔ tʋ́ yɩ́ kɔmɩn sʋ, nán ɔ sí mɩ́n sʋ. 25 Ɔ sanlɩn kɛ sʋanlan m'ɔ kulo kɛ ɔ kpʋnndɛ yɩ́ ngʋan'n, ɔ 'minlin yɩ́ ngʋan sɔ'n. Nan sʋanlan m'ɔ kɔ si mɩ́n sʋ dede ɔ kɔ wu mɩ́n dunman nun'n, sʋanlan sɔ'n 'nyan ngʋan. 26 Sɛ sʋanlan kʋn nyan asɩɛ asʋ ɛwa ninnge'n kʋalaa nan sɛ ɔ minlin yɩ́ ngʋan nɩn an, anɩn nzu nvasʋɛ dɩɛ yɛ̂ ɔ 'nyan yɩ́ sʋ ɔ? Nzu like dɩɛ yɛ̂ sʋanlan kʋn kʋala kɛ ɔ yɔ ɔ de yɩ́ ngʋan ɔ? 27 Mân Baa'n fi yɩ́ Sɩ anunminnyanmʋn nɩn anun ɔ nʋn nyanmɩansʋ mmɔfʋɛ'n-mɔ 'ba a. Sɛ ɔ ba a, ɔ 'nɩan sʋanlan kʋn biala junman'n m'ɔ lili nɩn anwʋn ɔ tua yɩ́ kalɛ. 28 Mɩɩn kan yɩ́ ananhɔlɛ mɩn kele ɛmɔ kɛ: bɛ́ mɔ b'a yia ɛwa'n, mmie-mɔ ngɔ wu man, bɛ 'ba nwun Mân Baa'n kɛ ɔ lɛ ba ɔ di belemgbin.»
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52