1 1 Ɛ 'nwun Zozi Kilisi anan-mɔ dunman'n, ɔ bɔ yɩ́ bʋ Abalahamʋn ɛlɔ dede ɔ sɩn belemgbin Davidi ɛlɔ nán ɔ'a tʋ Zozi. 2 Abalahamʋn wʋlɩ Izakɩ, nán Izakɩ a wʋ Zʋakɔbʋ, Zʋakɔbʋ a wʋ Zuda nʋn yɩ́ nianman'n-mɔ, 3 Zuda a wʋ Falɛsɩ nʋn Zala. Bɛ́ nin y'ɔ le Tamaa. Falɛsɩ a wʋ Ɛsɩlɔmʋn, Ɛsɩlɔmʋn a wʋ Alamʋn, 4 Alamʋn a wʋ Aminnandabʋ, Aminnandabʋ a wʋ Naasʋn, Naasʋn a wʋ Salɩmʋn, 5 Salɩmʋn a wʋ Boozɩ. Yɩ́ nin y'ɔ le Lahabʋ. Boozɩ a wʋ Obɛdɩ. Yɩ́ nin y'ɔ le Lutʋ. Obɛdɩ a wʋ Zese, 6 Zese a wʋ Davidi, Davidi a wʋ Salomʋn. Yɩ́ nin'n tɩ Uli ayɩ daba. 7 Salomʋn a wʋ Oloboamʋn, Oloboamʋn a wʋ Abia, Abia a wʋ Asafʋ, 8 Asafʋ a wʋ Zozafatɩ, Zozafatɩ a wʋ Zolamʋn, Zolamʋn a wʋ Oziasɩ, 9 Oziasɩ a wʋ Zoatamʋn, Zoatamʋn a wʋ Akazɩ, Akazɩ a wʋ Ezekiazɩ, 10 Ezekiazɩ a wʋ Manase, Manase a wʋ Amʋn, Amʋn a wʋ Zoziasɩ, 11 Zoziasɩ a wʋ Zekonia nʋn yɩ́ nianman'n-mɔ. Mɛlɛ sɔ nɩn anun yɛ̂ bɛ hyɩlɩ Izalayɛ amma'n-mɔ hɔlɩ Babilɔnʋn ɔ. 12 Mɔ bɛ hɔlɩ Babilɔnʋn'n, nán Zekonia a wʋ Salatiɛ, Salatiɛ a wʋ Zolobabɛ/li, 13 Zolobabɛ/li a wʋ Abiwudi, Abiwudi a wʋ Eliakimʋn, Eliakimʋn a wʋ Azɔɔ, 14 Azɔɔ a wʋ Sadɔkɩ, Sadɔkɩ a wʋ Akimʋn, Akimʋn a wʋ Eliwudɩ, 15 Eliwudɩ a wʋ Eleazaa, Eleazaa a wʋ Matan, Matan a wʋ Zʋakɔbʋ, 16 Zʋakɔbʋ a wʋ Zozɛfʋ. Yɩ́ yɩ y'ɔ le Mali. Mali sɔ'n, yɩ́ yɛ̂ ɔ wʋlɩ Zozi mɔ bɛ fɛlɛ yɩ́ Kilisi nɩn ɔ. 17 Kɛ ɔ fi Abalahamʋn bɛlɛ sʋ dede m'ɔ kɔ ju Davidi bɛlɛ sʋ'n, bɛ tɩ sɩɛ bulu nʋn nnan, yɛ̂ ɔ fi Davidi bɛlɛ sʋ dede m'ɔ kɔ ju mɛlɛ mɔ bɛ hyɩlɩ Izalayɛ amma'n-mɔ bɛ hɔlɩ Babilɔnʋn'n, bɛ tɩ sɩɛ bulu nʋn nnan biekun, ɛsɛ dede m'ɔ kɔ ju Kilisi nɩn awɔlɛ'n, bɛ tɩ sɩɛ bulu nʋn nnan. 18 Ɛ 'nwun kɛ ɔ kpɩnlɩn yɔlɩ mɔ bɛ wʋlɩ Zozi Kilisi'n. Anɩn Mali m'ɔ tɩ yɩ́ nin'n, ɔ nʋn Zozɛfʋ b'a ja bɛ́ nwʋn. Nan asannan nán Zozɛfʋ a fa Mali atɔnvɔlɛ'n, Wawɛ Nwannzan-nwannzan'n tunmin'n kɔ man Mali kɔ nwʋnnzɛ. 19 Zozɛfʋ m'ɔ tɩ yɩ́ hun'n tɩ sʋanlan sɛsɛ. Yɛ̂ kɛmɔ ɔ ngulo man kɛ ɔ bɔ Mali anwʋn ɛjɔlɛ ɔ kele menian'n-mɔ, ɔ fualɩ kɛ ɔ nʋn yɩ́ bɛ 'tɩtɩ nvɩalɩɛ nun. 20 Kɛmɔ anɩn ajʋnlɩn sɔ'n wɔ yɩ́ ti anun'n, yɛ́ Mɩn bɔfʋɛ'n kʋn kɔ a kɔ hɩn yɩ́ ɛlalɩɛ. Yɩ́ nwan: «Belemgbin Davidi anʋnman Zozɛfʋ, n'ɛ hyʋhyʋɩn wɔ́ bʋ asɩ, fa Mali sie wɔ́ nwʋn kɛ wɔ́ yɩ. Ɔ sanlɩn kɛ baa'n m'ɔ lɛ nwʋnnzɛ yɩ́'n fi Wawɛ Nwannzan-nwannzan'n. 21 Ɔ 'ba wʋ baa belenzua kʋn. Baa sɔ'n, ɛ 'ba tʋn yɩ́ Zozi, yɩ́ dein yɛ̂ ɔ 'ba le yɩ́ menian'n-mɔ fi bɛ́ ɛtɛ nɩn anun ɔ.» 22 Ɛhɩ kʋalaatin walɩ maan ɛjɔlɛ'n mɔ yɛ́ Mɩn manlɩn yɩ́ kpɔmanfʋɛ'n hanlɩn'n kpɩnlɩn sʋ. Yɩ́ nwan: 23 Nɩan, talua muan'n 'ba nwʋnnzɛ, ɔ 'ba wʋ baa belenzua kʋn. Baa sɔ'n, bɛ 'ba fɛlɛ yɩ́ Emannuɛ. (Emannuɛ, yɩ́ bʋ y'ɔ le kɛ Nyanmɩan nʋn yɛ́ tɩ.) 24 Mɔ Zozɛfʋ fi nafɛlɛ nɩn anun tinngelɩ'n, ɔ yɔlɩ like'n mɔ yɛ́ Mɩn bɔfʋɛ'n helelɩ yɩ́'n. Ɔ sɔlɩ Mali nun ɔ falɩ yɩ́ kacili yɩ́ yɩ. 25 Nan kʋsʋ ɔ nʋn yɩ́ b'a nna man dede Mali wʋlɩ yɩ́ wa belenzua'n nán ɔ'a tʋn yɩ́ Zozi.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52