1 1 Mfufuk owot nte kè Jisọs Karais gwun̄ kè Debit ònan̄a me owot iman kè Ebereham ìje ikeyi: 2 Ebereham obon Ajiki, Ajiki onenibon Jekọp, Jekọp onenibon Juda melek ebi ngwan̄ ebirieen̄. 3 Juda onenibon Pereji melek Jera me owot kè Tema. Pereji onenibon Hejirọn, Hejirọn onenibon Ram. 4 Ram onenibon Aminadap, Aminadap onenibon Nasiọn, Nasiọn onenibon Salimọn. 5 Salimọn onenibon Bowaji me owot kè Rehabu. Bowaji onenibon Obedi me owot kè Rufu. Obedi onenibon Jesi. 6 Jesi onenibon ogwu ubọọn̄ Debit. Debit onenibon Sọlọmọn me owot nwa kè Yuraya. 7 Sọlọmọn onenibon Rehobowam, Rehobowam onenibon Abija, Abija onenibon Asa. 8 Asa onenibon Jiosefat, Jiosefat onenibon Joram, Joram onenibon Ujaya. 9 Ujaya onenibon Jotam, Jotam onenibon Ehaji, Ehaji onenibon Ejikaya. 10 Ejikaya onenibon Manasi, Manasi onenibon Amọn, Amọn onenibon Josaya. 11 Josaya onenibon Jekọnaya melek ebi ngwan̄ ebirieen̄ sabum enikpulu ebi Ijeren me akọn̄ isa ifo ido Babilọn. 12 Mgbọ ema enan̄abe me ido Babilọn ika ke Jekọnaya obon Siatien. Siatien onenibon Jerubaben. 13 Jerubaben onenibon Abiudu, Abiudu onenibon Eliakim, Eliakim onenibon Ajọ. 14 Ajọ onenibon Jadọk, Jadọk onenibon Akim, Akim onenibon Eliudu. 15 Eliudu onenibon Elieja, Elieja onenibon Matan, Matan onenibon Jekọp. 16 Jekọp onenibon Josefu òrere nlom kè Meri ogwu òmaman Jisọs ogwu òrere Karais (eyi òsisibi ogwu Awaji otoon̄be ubọk me ibot). 17 Bene me ukot kè Ebereham na re ukot kè Debit ìsibi akọp mè owot iman ini. Bene me ukot kè Debit na re mgbọ ekpulube ebi Ijeren me akọn̄ isa ifo ido Babilọn ìre akọp mè owot iman ini. Bene me mgbọ ebi Ijeren enan̄abe me Babilọn ika na re mgbọ emanbe Karais ìre si akọp mè owot iman ini. 18 Imaman kè Jisọs Karais ìkup ikeyi: Josefu înu initet Meri ogwu ònenire nga kè Jisọs itele ibodo me lek nwa. Ire, sabum ema enikana olom mè nwa, enenimun̄ ibe ke Meri înin̄ owot inan̄a me unye Ekwukwu Mbuban. 19 Ire, mije Josefu ogwu olom orebe ogwu ata irọrọ, ìkaweek irọrọ Meri inu esip me isi ebi ene. Eya orọ, ibeben me ejit ibe ke ọmọ mônween̄ lek ijit Meri me nlelet, inyi utọn̄ ebi ene ikanọ. 20 Ire, ike Josefu okikeek inu yi, ogwu osat Okumugwem osisibi ichichini ọmọ me emen ilaak, mè ibe ọmọ, “Josefu gwun̄ kè Debit, mọnọ Meri nwa kwun̄. Katet ukpook, mije, Meri ìnin̄ owot yi inan̄a me unye Ekwukwu Mbuban. 21 Meri nwa kwun̄ môman gwun̄ enerieen̄. Owu mônyi gwun̄ ya erieen̄, Jisọs (eyi òsisibi Ogwu Unyan̄a), mije, gwun̄ ya obonyan̄a ebi kiban̄ isibi me emen ijo kiban̄.” 22 Otutuuk inu òmọmọnọ irek îrọ inyi ikọ Okumugwem otumube inan̄a me otu ogwu nriran kan̄ irọ iso. 23 Okumugwem ìbe ke obaak enenwaan̄ ge ikariọọn̄ge enerieen̄ mônin̄ owot, mè iman gwun̄ enerieen̄; ke mêgwen gwun̄ ya Imanuwen, eyi òsisibi “Awaji òwa melek kiji.” 24 Mgbọ Josefu onan̄abe ikeke me ilaak, irọrọ si ike ogwu osat Okumugwem obe ọmọ irọ, mè imọnọ Meri ogwu nwa isa ifo uwu kan̄. 25 Ire, ìkagọọk Meri ìlaak mege ire mgbọ Meri omanbe gwun̄ enerieen̄ ya. Josefu onyinyi gwun̄ ya erieen̄, Jisọs.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52