1 1 Me ibebene, sabum enirom linyọn̄ Ikọ ya òwa. Ikọ ya melek Awaji ekup. Ikọ ya me lek kan̄ ìre Awaji. 2 Ikọ ya melek Awaji ekup bene me ibebene. 3 Sa me ubọk kan̄ ke Awaji orom otutuuk inu geelek eyi îrombe. Kpunu inu geege erombe eyi ikanan̄age me ubọk kan̄. 4 Îre me emen Ikọ ya ke ugwem okup. Ugwem keya ore inu òkinyi ebilene utoon̄. 5 Utoon̄ ya onenitoon̄ me emen udun, ire, udun ìkakọt ìniin̄ utoon̄ ya. 6 Awaji îria ogwu ikwaan̄ ge, ekigwen Jọn, inu, 7 ibe inikeke ata-ikọ inyi utoon̄ ya, inyi otutuuk ene esa me lek kan̄ echieek me lek utoon̄ ya. 8 Ìkare Jọn me lek kan̄ ore utoon̄ ya. Ire, ọmọ ìnu inenisa ebi ene ijeen̄ utoon̄ ya sa me lek ikọ kan̄. 9 Atata utoon̄ eyi òkinyi ene geelek utoon̄, ore ogwu òkinu me linyọn̄. 10 Ikọ ya înu me linyọn̄. Ire, ebi linyọn̄ kpekọt iriọọn̄ ogwu ọmọ orebe, ubọk geelek îrebe ibe ke nan̄a me ubọk kan̄ ke erom linyọn̄. 11 Ọmọ ìnu me lek ebi kan̄, ire, ebi kan̄ kpebọkọ ọmọ itap. 12 Ire, ebi geelek ìbọbọkọ ọmọ itap, mè ichieek me lek kan̄, ebiba ke înyi unye, inyi ekana bọn Awaji. 13 Ema kpere bọn Awaji inan̄a me mman eyi ebilene. Kpere si bọn igọọk me nkeek mè ulọk eyi olom mè nwa. Ire, Awaji me lek kan̄ ore Nte kiban̄. 14 Ikọ ya onenikana ebilene, mè ijot me nsan mè atikọ, mè iniluk me etete kiji sọnja mgbọ. Eji emumun̄ umin kan̄ mè uja kan̄ eyi ọmọ okaan̄be inan̄a me ubọk Nte kan̄, (kubọk ọkpọkpọ Gwun̄ ge ogwu Ute okaan̄be). 15 Jọn onenikitumu inu òfolek Ikọ ya ikana, mè ikilook ebi ene ibe, “Ogwugwu ore ene ya ogwu nkitumu ikọ ibak ibe ke ogwu òbonu me udun̄ n̄a îmin igak emi enenen, mije, ọmọ ìdadasi ikup sabum eniman emi.” 16 Inan̄a me lek ojot ojot nsan eyi Ikọ ya okaan̄be, eji otutuuk mîbọkọ ugbana owuwa mgbọ. 17 Awaji ìnyi ebilene Ikan inan̄a me ubọk kè Mosis, ire, nsan mè atikọ ìje me ubọk kè Jisọs Karais. 18 Kpunu ene geege òrarak imun̄ Awaji. Ire, ọkpọkpọ Gwun̄ ge yi ogwu òrere Awaji, ogwu òkup me agba lek ogwu Ute, ọmọ onirọ inyi ebilene eriọọn̄ ogwu Awaji orebe. 19 Me ike mgbọ ya, ebi ibot ebi Ju ìkup me Jeruselem eneniria usini ebi ngwugwa mè ebi otoko kè Libai ibe esi edo Jọn ibe mè ogwugwu ìre ekene ye? 20 Mgbọ ife cha enube, Jọn ìkanwunween̄ otu. Ìkpọkpọ itumu inyi ema ibe ke ìkare ọmọ ore Karais ya, (òrere ogwu Awaji otoon̄be ubọk me ibot ya.) 21 Ife cha enenido ọmọ ibe, “Owu ìre ekene-ni? Ìre owu ìre Ilaija?” Jọn ofọfọọk ibe, “Iin̄-iin̄, emi ǹkare Ilaija.” Ema eyayaka ido ọmọ ibe, “Ìre owu ore ogwu Nriran ya ogwu ekikpọ chieen̄ inunu kan̄?” Jọn ofọfọọk ema ibe, “Iin̄-iin̄, emi ǹkare ogwu Nriran ya.” 22 Ife cha enenido Jọn ibe, “Ìre owu ìre ekene ni? Tumu nyi eji, inyi eji ekaan̄ ifọọk eji mêsabe ijet ebi ìraria eji inu me lek kwun̄. Keke ke okaan̄ itutumu òfo me lek ogwu owu orebe?” 23 Jọn onenisa ikọ Asaya ogwu nriran otumube me ukot ikaan̄ ifọọk ema ibe, “Emi nre ida ene ge ya òkitaan̄ ukpo me emen èwê ibe, ‘Ìrọ inyi oniin̄ Okumugwem ikeke itat.’ ” 24 Usini me lek ebi eriabe inu cha, ìrere ebi Farisi enenido Jọn ibe, 25 “Ìre owu òjeje ikigwook ene mun̄, ire owu òkare ogwu Awaji otoon̄be ubọk me ibot ya, òkare Ilaija, òkarere si ogwu Nriran ya?” 26 Jọn ofọfọọk ema ibe, “Emi me lek n̄a ǹkisa mun̄ ikike igwook ene mun̄. Ire, îkaan̄ enerieen̄ ge òkup me etete kinyi, ogwu enyi ekariọọn̄ge. 27 Ene ya ore ogwu òbonu me udun̄ n̄a. Emi me lek n̄a ǹkagbe ogwu òbotọn̄ọ olik ikpukot ene ya.” 28 Jọn ìkup me Betani, me usaba agan̄ Jọdan ikigwook ebi ene mun̄ mgbọ ife cha enube inikido ọmọ ikọ cha. 29 Me òfit iwele kan̄, Jọn omumun̄ Jisọs okije inu, mè ibe, “Ìkpọ Gwun̄ Arọọn̄ Awaji ogwu òkiben nrọ-nlọ ebi linyọn̄ isan̄a! 30 Ogwugwu ore ogwu nkitumu ikọ ibak ibe ke ogwu òbonu me udun̄ n̄a îmin igak emi enenen, mije, ene ya ìdadasi ikup sabum eniman emi. 31 Sabum mgbọ keyi, emi me lek n̄a ǹkariọọn̄ ọmọ. Ire, emi ǹnu inikisa mun̄ ikike igwook ene mun̄, inyi ebi Ijeren esa me ikeya eriọọn̄ ogwu ene yi orebe.” 32 Jọn onenikikpa ibe, “Emi mmun̄ ike Ekwukwu Awaji onan̄abe me inyọn̄ iwulu kubọk ekerekwukwu inisọọk me lek ogwu enerieen̄ ya. 33 Emi kpamariọọn̄ ogwu ene ya orebe, ire ìkare ogwu òraria emi inu ibe emi ǹnensa mun̄ ikike ǹgwook ene mun̄ otumube inyi emi ibe, ene geelek mmun̄be Ekwukwu Awaji onan̄abe me inyọn̄ iwulu inisọọk me lek, ke ene ya ore ogwu òbonisa Ekwukwu Mbuban igwook ene mun̄. 34 Mgbọ keyi, emi nra isa chieen̄ n̄a imun̄, mè ikeke ata-ikọ ibe ke ogwugwu ore Gwun̄ Awaji.” 35 Me òfit-iwele kan̄, Jọn okpọkpọk isi ere ya, ọmọ mè ebi udun̄ kan̄ ene iba. 36 Mgbọ îmun̄be Jisọs okije iraka, itutumu ibe, “Ìkpọ, Gwun̄ Arọọn̄ Awaji ire ogwu!” 37 Mgbọ ebi udun̄ kan̄ iba cha enọbe ikọ ya Jọn otumube, ema enanan̄a ije igọọk Jisọs. 38 Jisọs oneniraan̄ chieen̄ ikpọ udun̄, mè imun̄ ebirieen̄ iba cha ekigọọk ọmọ, mè ido ema ibe, “Ìre keke ke enyi ekiweek?” Ema eneniyaka ido ọmọ ibe, “Rabai (eyi òsisibi Ogwu Ijejeen̄), ìre owu òkiluk me ere owa?” 39 Jisọs ofọfọọk ema ibe “Ìna ke enyi mêmun̄.” Mgbọ ya, ofuk mgbọ îraka ini eyi agan̄ ikakwun̄. Ema enenigọọk ọmọ ije, mè isi imun̄ ere îlukbe, mè igọọk ọmọ ikup ifit egwe usen ya. 40 Ene ge me lek ebi ene iba cha ìnọnọ ikọ Jọn otumube, mè inan̄a igọọk Jisọs ìre Anduru, ngwan̄ kè Saimọn Pita. 41 Anduru onenidasi isi iweek Saimọn ogwu ngwan̄, mè itumu inyi ibe, “Eji mîra imun̄ ogwu Mesaya (eyi òsisibi ogwu Awaji otoon̄be ubọk me ibot) ya.” 42 Inenisa Saimọn ogwu ngwan̄ ijet Jisọs. Jisọs okpọkpọ Saimọn sìì, mè itumu inyi ọmọ ibe, “Owu ìre Saimọn, gwun̄ kè Jọn. Ire, bene me mgbọ keyi, mêkigwen owu Kefas (eyi òsisibi Pita).” 43 Me òfit-iwele kan̄, Jisọs onenisi agan̄ Galili, mè imun̄ Filip, mè igwen ibe, “Na, nagọọk emi.” 44 Filip ìre ogwu Betisaida, ama ebi Anduru mè Pita. 45 Filip omumun̄ Natanien, mè ikpa inyi ibe, “Eji mîra imun̄ ene ya ogwu Mosis ogebe inu òfolek me emen ikpa Ikan, ogwu otutuuk ebi nriran egebe si inu òfolek. Ene ya ìre Jisọs ogwu Najeret, gwun̄ kè Josefu.” 46 Natanien ododo Filip ibe, “Òbe ìre Najeret? Ìre ata inu ge môkọt inan̄a me Najeret isibi?” Filip ofọfọọk ibe, “Na, nakpọ!” 47 Mgbọ Jisọs omun̄be Natanien okije inu, itutumu ibe, “Ene yi ìre atalek ogwu Ijeren, ogwu kpunube ofiaan̄ geege me emen.” 48 Natanien onọnọ, mè ido Jisọs ibe, “Òjeje iriọọn̄ emi?” Jisọs ofọfọọk ibe, “Mmun̄ owu mgbọ okupbe me irak uti figi ya, sabum Filip onigwen owu.” 49 Natanien obebe ọmọ, “Ogwu Ijejeen̄, owu ore Gwun̄ Awaji ya me atikọ! Owu ore Ogwu Ubọọn̄ ebi Ijeren!” 50 Jisọs onenibe ọmọ, “Ìre mije ntumube ibe ke mmun̄ owu me irak uti figi ya ke ochieek? Owu mômun̄ inu òmimin igak ikeya. 51 Me atikọ, ǹkitumu inyi enyi ibe ke enyi mêmun̄ emen inyọn̄ ochilibe ibook, mè imun̄ ebi osat Awaji ekinene, mè ikikwala isibi me inyọn̄ Gwun̄ Ebilene.”
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52