1 1 Yesus Kristusi mani weriria na ne werengno Mananu Dauti tuti na ne werengno Abrahami ma. Ne ririafoi mani sonina: 2 Abrahami dawingno Isaki, Isaki dawingno Yakupi, Yakupi dawingno Yehudai, tuti kaisung suraya mansiari fosa kontai. 3 Yehudai dawingno Peresi tuti Serahi. Uinami dino Tamari. Peresi dawingno Hesroni, Hesroni dawingno Rami, 4 Rami dawingno Aminadapi, Aminadapi dawingno Nahasoni, Nahasoni dawingno Salmoni, 5 Salmoni dawingno Boasi, tuti Boasi nini inang dino Rahapi. Boasi dawingno Obeti, tuti Obeti inang dino Ruti. Obeti dawingno Isai, 6 Isai dawingno Mananu Dauti. Dauti dawingno Salomoi, tuti Salomoi nini inang dino Betsebai, Uriai ne wiwingfoi. 7 Salomoi dawingno Rahabiami, Rahabiami dawingno Abiai, Abiai dawingno Asai, 8 Asai dawingno Yosafati, Yosafati dawingno Yorami, Yorami dawingno Usiai, 9 Usiai dawingno Yotami, Yotami dawingno Ahasi, Ahasi dawingno Hiskiai, 10 Hiskiai dawingno Menaseri, Menaseri dawingno Amoni, Amoni dawingno Yosiai. 11 Yosiai dawingno Yakoniasi tuti kaisung maneiru kontai, na rabuang bo Mananu Babeli kia kaiwasa Israeli foi to warang rorong fo. 12 Tuti ne riria na rabuang bo enai na nu Babeli foi mani, toninai: Yakoniasi dawingno Sealtieli, Sealtieli dawingno Zerubabeli, 13 Zerubabeli dawingno Abihuti, Abihuti dawingno Eliakimi, Eliakimi dawingno Asori, 14 Asori dawingno Zadoki, Zadoki dawingno Akimi, Akimi dawingno Elihuti, 15 Elihuti dawingno Elieseri, Elieseri dawingno Matani, Matani dawingno Yakupi, 16 Yakupi dawingno Yusupi. Yusupi nini mani Mariai ne mang dine. Tuti Mariai nini dino dawingno Yesusi mano ahui we Kristusifoi ne. 17 Ampafe na Abrahami paria sobu Dauti mani, ne ririafoi suraya boa. Na Dauti paria sobu kaiwasa Israeli foi sawai to nu Babeli foi mani ne ririafoi kontai suraya boa toyari ne. Na rabuang bo Mananu Babeli kia kaiwasa Israeli foi to warang rorong fo paria sobu Kristusi Mananu Mampariri foi saubaunungfo kontaio ne ririafoi da suraya boa. 18 Yesusi saubaunungfo mani tonina. Rabuang bo inangno Mariai da we Yusupi fo, wiro une munu rorong siai kaharai mae, Mariai wearikang weia. Weo Nuaninu Mirarebana foi dino wedayari wearikang tonana fo. 19 Yusupi nini mani inontaraio enerorong mesi dine, ampafe deyo deiaya wiwingfoi na mamunggasai, ambori Mariaio wiro mimaya na kaiwasa bitoya foi euremireafo fanai. 20 Wape Yusupi enetituai we deyo niari tonanai mae, dirua mani demiai. Na ne amiai rorong foi deti Sempaisi ne wewai manei medu wei deyo, “Yusupe, Dauti ne ririane waune, dohonao mutai we ka Mariai we nemu wiwing fanai. Weo arikangno doa wei wani mani, Nuaninu Mirarebana faini andino wedaya tonana fe ne. 21 Ampafe i ambori minohi tuti kaisung manei, tuti kaisung nani bohoni wonong fino Yesusi, weo i ambori feriri ne kaiwasanei weru ene sasarinei ki.” 22 Ne nanai kai kawariai tonanai ambori mai kariri fianai aino Sempaisi medurai na ne nabifosara fo, amani, 23 “Kadawing sowaworua manei, ambori wearikang tuti minohi tuti kaisung manei. Kaisung nani esahui weo Imanueli.” (Imanueli mani kaiwo Iberani fine, dotu tono, “Allai weriria tata.”) 24 Yusupi denawa doara mani dohong kariri kaiwo Sempaisi ne wewaifoi medura fo ampafe kia Mariai we ne wiwing. 25 Wape wiro dena riati kahai paria Mariai minohi tuti kaisungfoi. Tuti Yusupi dohong wonong fino Yesusi.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52