1 Yesus Barjosa gazan ooninsa mayara utayse kinin yivenka, kisa paanan yivayna eena Barjosa gazan oonin woysadhonsa payyamonam kina dhoota kikal ke nivade.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52