1 1 Miqyail nail Yaqyov Yeiqsul Khali nail lavqkhiq tsail nail geeqlaoq daoq iqmoeq ilmoeq khe daoq neq, niailhai ngaol. 2 Miqyail nail haqbhoil gedan nail Ilsaqyal nail haoqgavq lavqkhoel bhai niailhai gevq-ai thaq nail ngaol: “Naoq nail iqmoeq nee naoq nail haqbhoil gailkhaol bhi lav daol-ail nail dai khi, ngaq nail gaqkhoel naoq nail iqmoeq nee mail ngal khoel gai-aivq naol. 3 ‘Heeqphaq lee nail haqbhoil gailkhaol lav daol khi, aivq nail gailkhaol daolcoev dai lav daol yaoq’ dai, tsaol-aq teevq gaq haqtsoiq haqyal bhai jaol khi, mailma-ail ge nail ngaol” dai, gevq-ai thaq nail ngaol. 4 Gaqkhoel al gaq neq, Yaolhaq ngaol. Aivq neq, haqtsoiq haqyal bhai jaol khi, yu bhai ulcuvq saol bhiq-a nail ngaol. “Miqyail nuljuq nail oeqbal phaiq nia dai, oeqbal noeq pov khi al bhai nee tavq nail, ulcuvq saol yaoq” dai, daoq cavq cavq nail ngaol. 5 Yuldav milkhaoq yaq iqsanl khi, Yeiqlulsaqlaiq meenq bha jaol nail tsaol-aq iqsanl mail, Yaolhaq jaol nail bha ail khi, yovqgavq nail oeqbal yovqgavq ge dov bhiq-a nail ngaol. Aq-u phao, Yaolhaq aqyu juq bhai Yaoldaq laoljaol lavqkhoel bhai ulcuvq saol bhiq-a nail ngaol. 6 Yaolhaq neq, laolthao nail aqmevq-i mail yavq-ai thaq nail aqgaq aqdoi doi khi, aqjiovq bhai jaiqyaq bavkov nail jiovqpavq pavq-nvq thaq nail ngaol. Aivq neq, noelbhoel khi bhaiqtsil bhaiqeel jaq nail ngaol. 7 Aivq daoq cavq cavq cavq-ail ge nail: “Ngaq nail haoqnao lee nail gaq neq, ngaq-ai nee maqtsil bhaqaoq eeq nail ngaol. Ngal thaoq kovq khi aivq nail saiqnaov neeqtsaq bhai pheel nail iqsanl, maq geel-nvq-ail. 8 Ngal nuljuq bhai ulcuvq lavqkhoel bhai, ulcuvq saol bhiq nail ngaol. Thailhai ngaol-aoq, aivq neq, nuljuq bhai Meeqnail Haolnail Aqhaqlal lavqkhoel nee, ulcuvq saol lavq nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 9 Aq-u phao, Yeiqsul Gaqliqlail milkhaoq Naqsaqlail meenq nee mail Yaolhaq jaol nail bha lee-a nail ngaol. Yaolhaq aivq bhai Yaoldaq laoljaol lavqkhoel bhai ulcuvq saol bhiq-a nail ngaol. 10 Yeiqsul ulcuvq lavqkhoel nee dov lal-u phao, teevq pov taivq-ail nqtavq phao lal nail bhai maqkhaiq, Aqhaqlal Miqyail khaoqkhoiq khe-ai aivq nail kovtavq bhai yavq kha lee nail bhai maqkhaiq, Yeiqsul ya moel-a nail ngaol. 11 “Naol neq, ngal mailma-ail gaiq-a nail, ngaq nail Yaqyov ngaol. Ngal naoq bhai neekhaol sil deedee naol” dai, nqtavq nee mail aqthel meel dov-ai leevq-a nail ngaol. 12 Teevq pov taivq-ail Aqhaqlal Miqyail Yeiqsul bhai haqtsoiq haqyal bhai khoel gai-aivq-a nail ngaol. 13 Aivq haqtsoiq haqyal bhai liq tsel n jaol-u phao, neivq Saqdaq aivq bhai jalmul mul-a nail ngaol. Yeiqsul neq, haqtsoiq jaiqyaq juq nee mail jaol-a nail ngaol. Nqtavq gaqkhoel aivq bhai bhi jaq bhi daol khi tsaojao-ai bhiq lee-a nail ngaol. 14 Yu Yaolhaq bhai nieivq khi thaonq bhai laol bhoel gaq-al ngal-aq neq, Yeiqsul Gaqliqlail milkhaoq bhai ail khi, Miqyail nail lavqkhiq tsail nail geeqlaoq daoq cavq ail-a nail ngaol. 15 Aivq ge nail: “Aqyanq tsaq lal-aoq nail ngaol. Miqyail Milkhaoq kev lee nail aqjail jail lal-aoq nail ngaol. Oeqbal noeq pov khi lavqkhiq tsail nail geeqlaoq daoq bhai neema thaqtsaol yaoq” dai, cavq bhiq-a nail ngaol. 16 Yeiqsul Gaqliqlail ngaqkha daolbhaq bhai ail thailthaiq-u phao, Silmoq khi aivq nail jaqbheq Aqdaiqlaiq ngaqkha lavqkhoel bhai ovjeel joe joe-ail jaol nail bhai, ya moel-a nail ngaol. Aqyu nvq mail neq, delgil nieivq nail tsaol-aq ngaol. 17 “Ngaq nail haoqnao tsaothel lavq yaoq. Ngal nul-nq nvq mail delgil nieivq nail khe-ai, tsaol-aq bhai halpov kovq nail tsaol-aq bhi jiovq naol” dai, Yeiqsul aqyu nvq mail bhai ge bhiq-a nail ngaol. 18 Aqyu nvq mail teevq pov taivq-ail ovjeel khaonq ha-ail ceevq khi, Yeiqsul nail haoqnao tsaothel-aivq-a nail ngaol. 19 Yeiqsul iqmoeq phao gaoq ail-u phao, Seiqbheiqdail nail yaqyov Yaqkov khi aivq nail jaqbheq Yaolhaq laovq lavqkhoel bhai ovjeel bhuq thailthaiq nail bhai, ya moel-a nail ngaol. 20 Yeiqsul teevq pov taivq-ail aqyu nvq mail bhai iqsanl khul-a nail ngaol. Aqyu nvq mail neq, aqbhu Seiqbheiqdail bhai gaqmaol maoljaq nail juq nee, laovq lavqkhoel bhai khaonq ha-ail ceevq khi, Yeiqsul nail haoqnao tsaothel-aivq-a nail ngaol. 21 Aqyu juq Gaqbheiqneiqoq meenq bhai aol lai-a nail ngaol. Jaol n n-gaol, Yeiqsul teevq pov taivq-ail uqhuq thaoq nail ilkhaol bhai dav lai khi, cavq bhiq cov bhiq-a nail ngaol. 22 Jil lal-a nail tsaol-aq juq, Yeiqsul-i mail cavq bhiq cov bhiq-a nail daoq bhai noeq-u maq dov dai, pevq ail-a nail ngaol. Khul khi mail dai ngal-aq neq, aivq neq, aoldaoq kovqdaoq cavq nail cov nail juq khe-ai, cavq bhiq cov bhiq-a nail maq ngel-ail. Bhaqaoq aol nail lavqkhoel nee cavq bhiq cov bhiq-a nail ngaol. 23 Aq-u phao, aqyu juq nail uqhuq thaoq nail ilkhaol lavqkhoel bhai, neivq aqcavq aol nail teevq gaq jaol nail ngaol. Aivq gul gul-ail: 24 “Naqsaqlail meenq yaq Yeiqsul-ol, naol nvjuq nee khalhai tavq nail-aiq. Nvjuq bhai lav cov lee-a nail laiq. Ngal naoq bhai heeq kivq naol. Naol neq, Miqyail nail Tsaolmeeq Tsaolhaol ngaol” dai, gul nail ngaol. 25 Aq-u phao, Yeiqsul neivq al maol bhai khaq khaq-ail khi ge nail: “Naol aqtsi tsu dai jaol khi aivq nail lavqkhoel nee dov ail yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 26 Neivq aqcavq al maol tsaol-aq al gaq bhai kov kov liv liv-ail bhi tev lal khi, aqthel gul kav lal khi, dov ail-a nail ngaol. 27 Tsaol-aq iqsanl mail noeq-u maq dov dai, pevq-ail khi ge nail: “Ganl niil khalheel ngel-ail. Cavq bhiq cov bhiq nail niil neq, aqsivq niil. Aivq bhaqaoq aol nail lavqkhoel nee neivq aqcavq juq bhai daoq bivq-u phao, neivq juq naldaiq-il” dai, aqyu juq nail gaiqlaq bhai ge pheeljaq nail ngaol. 28 Teevq pov taivq-ail aivq nail ganl, Gaqliqlail milkhaoq khaoq lao-ail gaiq doi ail-a nail ngaol. 29 Yeiqsul khi mail aivq nail yaqlaol juq, uqhuq thaoq nail ilkhaol nee dov ail khi, teevq pov taivq-ail, Yaqkov khi Yaolhaq nee mail, Silmoq khi Aqdaiqlaiq nail ilkhaol bhai aol ail-a nail ngaol. 30 Silmoq nail khoeq-oel aqma coevqsil-ai bhiq nail ngel-i mail, iqthaiq thailthaiq nail ngaol. Aqyu juq Yeiqsul bhai ya moel-u phao, teevq pov taivq-ail yaqmai-aq al gaq nail ganl, ge bhiq-a nail ngaol. 31 Yeiqsul aivq nail aqlavq bhai nieivq thaiq-ail khi he thul bhiq-a nail ngaol. Aivq coevq sil nail al meeq lai khi, aqyu juq bhai aoqbhaol laol bhiq-a nail ngaol. 32 Nlma ga bhoel-ail khi nqkivq kivq lee-u phao, nal nail goel nail tsaol-aq iqsanl khi neivq aol nail tsaol-aq bhai yu Yeiqsul jaol nail bha hel lavq-a nail ngaol. 33 Meenq bhai jaol nail tsaol-aq iqsanl, ilkhaol al il nail govkhoiq bhai jaol bhee-ai thaq nail ngaol. 34 Nalgoel maodai phaq nal nail tsaol-aq maodai bhai, aivq bhi meeq lai nail nee ovqtavq, neivq maodai bhai iqsanl, the dov bhiq-a nail ngaol. Neivq juq aivq bhai heeq nia nail ngel-i mail, Yeiqsul aqyu juq bhai daoq maq bhi ge-al. 35 Nqbhaq bhaq lal thao, Yeiqsul dov ail khi, tsaol-aq maq jaol nail bha geeqlaoq hal ail-a nail ngaol. 36 Silmoq khi aivq nail aqtsaoq juq, Yeiqsul bhai halpov ail-a nail ngaol. 37 Aqyu juq Yeiqsul bhai halpov moel-u phao, “Tsaol-aq iqsanl mail, naoq bhai halpov nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 38 Thailhai ngaol-aoq, Yeiqsul aqyu juq bhai ge bhiq-a nail: “Aqjail bhai jiav nail meenq khi julgu juq bhai iqsanl, ngal daoq cavq ya cavq-ail dai, iqmoeq phao ail bhel. Khul khi mail dai ngal-aq neq, ngal niailhai nl lee-a nail ngaol” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 39 A bhai nee ngal-aq, aivq Gaqliqlail milkhaoq doi dai, aqyu juq nail uqhuq thaoq nail ilkhaol juq nail lavqkhoel bhai daoq cavq cavq khi, neivq bhai the dov bhiq-a nail ngaol. 40 Niaoqbhaoq daol nail teevq gaq Yeiqsul jaol nail bha lal khi, peevqceevq kovdoiq doiq khi, “Naol nl movq haq neq, ngal haol lal dai, naol nl nia nail ngaol” dai, hal hal-ail khi ge nail ngaol. 41 Yeiqsul aivq bhai gaoqhaq nail ngel-i mail, aqlavq gaoltsaoq khi aivq nail kovtavq bhai bavq dav khi, “Ngal nl movq naol. Haol lal yaoq” dai, ge bhiq-a nail ngaol. 42 Teevq pov taivq-ail niaoqbhaoq daol nail al peivq gil-ail khi, haol lal-a nail ngaol. 43 Yeiqsul tsaol-aq al gaq bhai daoq niailhai bivq khi bhi kovq ail-a nail ngaol. 44 “Ganl niil teevq gaq bhai iqsanl thaq ge bhiq dei-eiq, Philyaq juq jaol nail bha naoq nail aqmaol bhi heldaiq ail yaoq. Naol haol lal-a nail ganl aqyu juq ya heeq nia dai, Molseiq-i mail daoq bivq-ai thaq nail khe-ai, laol bhiq nail phaq laol ail yaoq” dai, Yeiqsul aivq bhai ge bhiq-a nail ngaol. 45 Thailhai ngaol-aoq, aivq dov ail-u phao, ganl al mailma-ail ge dai bhi khi, yaoq dao yaoq-ao nee bhi gaiq doi ail-a nail ngaol. Alheel ngel-i mail, Yeiqsul meenq lavqkhoel-ai bhaqlaoq kheq dai, maq aol lai nia-ail. Tsaol-aq maq jaol nail bha taivq-ail ya jaol-a nail ngaol. Yaoq phao yaoq-ao nee jaol nail tsaol-aq aivq jaol nail bha lal nail ngaol.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52