1 1 Amanɩɛ Namʋɛ nakan Jesi Kris ɛbɩ έnɩ lɩ Nyatɩ Wɩɛ έnɩ wojuɛ, kɩ lɔ̂ te bo bʋ: 2 ɔnʋ wojuɛ, ɔwɔ̂ Nyatɩ έnɩ nʋmʋti-ɛtɩ pʋ Esai bó ɛtɩ míme lá ɩ lɔ̂: Dɩkɩ: mɔtʋ ɔmʋ kokoba pʋɛ ɩtɩ cɔ́ ɔfʋ antɩ lε̌ etite atingbre etěfu ei. 3 Ɛnɛ lɩ obuɛ nɩ̂ha lujuɛ mʋ tɛ nɩla lubuo nɩkan lɔ̂: Titení atingbreɛ Nyɔnɩɛ yɔcʋɛ namʋ-namʋlɔ. Tʋnί lɩka-cɔɛnɛ fɛɩn nyé me! 4 Heni-heni mu kú agbra nnɔ, ɛnɛɛ Jan Batis nya ɛtɩ lujuɛ mʋ tɛ nobo lubolʋwɩ mʋ έnɩ bɔ̌ akpan ɔnyʋkʋ nɛlɩ nɛnɛ batɛm lε̌ Nyatɩ ɔcʋ nɔnʋ ʋn-ɛɛnɛ ɔfʋɔ nɛnɛɛ έnɩ amanɩɛ. 5 Lɩpɛ mʋɛ, akpan-ɛnɛ fɛɩn-ɛ nɔ Jerusalɛm ebiɛ mʋ lɛɛ Jude wʋtʋ lʋgbʋɛ neeme ɛtɩɛ naha cɔ̂ Jan nɔ tɛ. Lɔ̂ nitiní amanɩɛɛ noboɛ, bɛ nakan-nί nɔnʋ ʋn-ɛɛnɛ fɛɩn nukuní ei akpan fɛɩn antɩ Jan nɛlɩ nɛnɛ batɛm Jurdɛn dikpɛ tɛ. 6 Jan έnɩ tralɛɛ ʋcɔɔn, kpangɔ afu pʋ ruho mu nuluní. Ɔnʋ bɛtʋɛ frɛɛ nɩlaa, nnɩɛ kpɛnkpɛ gbisi. Eseji atɛtɛ ɔlɔkʋ lɛɛ ɔlɔnja mindi lɩ obuɛ lɩ ɛnɩnɩ mbɔ. 7 Ɛnɩnɩ Nyatɩ Amanɩɛɛ noboɛ, nakan niyê akpan lɔ̂: <<Kpan nnɔ έnɩ kʋra kɔmʋɛ nɔ́ ege. Ɛmɛ mέyί nʋ έnɩ bɔ̌ mekpe re ɔnʋ antɩ mɔpɩɔnɩ ngbabʋa ɩ lɩka frɛ bɔbɔ. 8 Dɩkɩ: ɛmɛ, mindi mʋcʋ mɩlɩ nɛfɛ batɛm. Ɛnɩnɩɛ, Bʋbɔ Wɛɩn lɩ obuɛ nʋ̂tʋ nɛfɛ.>> 9 Cɔnɩ Jan nɛlɩ akpan batɛm-ɛ, ɛnɛɛ Jesi frɛ nɔ Galile wʋtʋ lʋgbʋɛ ɛtɩ tɛ έnɩ ebi nnɔɔ nɩranί Nasarɛt-ɛ tɛ i ku Jurdɛn dikpɛ lɩpɛ he Jan bɛ Jan lɩnɩ batɛm lɛ. 10 Lɔ̂ Jesi nɔ dikpɛ tɛ nanya gbein-ɛ, ɛnɛɛ ɛntɩ fin ei bɛ nɩdɩ Nyatɩ έnɩ Bʋbɔɔ nʋ έnɩ te fίnί brandre lofulɔ ɛkɛ i pi ete ɔnʋ ɛtɩ. 11 Ɔnʋ egeɛ, ɛnɛɛ lubuo nnɔ le ɛntɩ tɛ nakan lɔ̂: <<Ɛfɛ, fɩlɩ ɔmʋ Wɩ έnɩ mʋyɔfʋ té nnɔ mʋ. Ɛfɛ lɩ obu έnɩ fʋyɔ̂mʋ té tasɩɩ.>> 12 Lɔ̂ nɩlɩnί Jesi batɛm-ɛ, ɛnɛɛ Bʋbɔ Wɛɩn tini na luju mu tɛ. 13 Nʋdɔ̂n tɛ tʋʋn mʋnʋwɩ abruana έnɩ Satan hʋnkʋ έnɩ bɔ̌ alanɩ wʋtʋ. Lujuɛ mʋ tɛɛ, kpan lefe kɔɔkɔ ɔ́nɔ́, Jesi ɔnʋ lɛfɛ kʋkʋkpɔ cɛɛ dɔn tɛ lɛɛ kpɛ mʋ nnɩɛɛnɛ ɛɩn bɛ ɛntɩ ngbafrɛɛnɛ dadʋnɩ ɛtɩ. 14 Nʋ obuɛnɛ mʋɛ, ɛnɛɛ nɩlanί Jan sibikan mʋ. Lɩpɛ mʋɛ, ɛnɛɛ Jesi nya ɩ a Galile tɛ nobo Amanɩɛ Namʋɛ Nyatɩ cʋ lanɩ ɔnkʋɛ uku akpan ɩkan lɔ̂: 15 <<Gbakɛ, nʋɛ Nyatɩ tite te iɛ oku! Ɛɛ, nʋɛ Nyatɩ yanyakʋ ɛnɩnɩ eteiɛ gbein-ɛ oku! Obu remuɛ, nyʋkʋnί lubolʋwɩ mʋ cʋnί té tení Amanɩɛ Namʋɛ fetiníɛ ɛtɩ.>> 16 Nʋ nnɔ έnɩ Jesi nɔtɔtʋ Galile έnɩ ecijiɛ nʋmʋ ɩhaa, ɛnɛɛ dɩ Simɔn lɛɛ ɔnʋ makpɩ Andre nʋ έnɩ nɔwɔ dada. Heni-heni muɛ, sienyʋ pʋɛnɛɛ nɩlɩnί. 17 Nɩdɩ nɛnɛ nʋɛ, ɛnɛɛ nɩkan niye nɛnɛ lɔ̂: <<I kpʋmίnɩ ránί lε̌, fίnί lɔ̂ fʋnyʋnί sieɛ ɛkɛɛ, fédení akpan fésimíni.>> 18 Nɩkan lɔɔ, ɛnɛɛ heni-heni mu nʋwɔnί nɔnʋ dadaaɛnɛ nukuní ei bɛ lɩ̌ nɔkpʋnɩ̂ ege nɩhanί. 19 Jesi ɩha antɩ lʋwɩɛ, ɛnɛɛ dɩ Jak lɛɛ Jan ɛbɩ έnɩ lɩ Sebede ɛwɩɛ nʋ frɛ. Nɛnɛ aanʋɛ, nʋnɔnί di lɩa mʋ nɔrʋrʋkʋnί nɔnʋ dadaaɛnɛ ɩ. 20 Lɩpɛ mʋɛ, nɩra nɛnɛ lɛ, ɛnɛɛ heni-heni mu nʋwɔnί nɔnʋ bɔ̂ nɩlanί ei di lɩaa mʋ lɩpɛ lɛɛ jʋma pʋɛɛnɛ ɛɩn bɛ lɩ̌ ninye nɔkpʋnɩ̂ nɩhanί. 21 Jesi lɛɛ ɔnʋ egekpʋ pʋɛnɛ ɛɩn á kú Kapɛrnahɔm ebi tɛ dɔ̂n bɔɔ uku ɔ́pɔn nʋɛ, ɛnɛɛ a Juf-ɛnɛ έnɩ eyia-cɔ tɛ bɛ neyiye akpan Nyatɩ woju. 22 Ɛnɩnɩ lɔ̂ netê niyiye wojuɛ srân akpan mʋnʋ mʋ lɔkʋlɔ ambɛ étêmu fίnί nɔnʋ auleyiye pʋɛnɛ έnɩɛ ɛkɛ. Heni-heni mu ɛnɩnɩɛ, kʋ́ra kɔ́ fɛɩn. 23 Lɩpɛ mʋɛ, ɛnɛɛ kpɩsɩ nnɔ έnɩ bʋbɔ ʋn nɔ mʋɛ nya nɛgbɛ ɩkan lɔ̂: 24 <<Ɛfɛ Nasarɛt wɩ Jesi, ɛfɩnɩɛ, ɛmɩ woju? O bɛ fehi fʋnyʋ ɛrɛ fʋbʋbʋ e? Ɛmɛ mɩdɩfʋ an: fɩlɩ Nyatɩ έnɩ Wɩ ɛbɩ έnɩ woju ʋn kɔɔkɔ ɔ́nɔ́ mʋɛ!>> 25 Ɛnɛɛ Jesi nyʋnɩ nʋmʋti ɛtɩ kan ye bʋbɔɔ lɔ̂: <<Rɛpʋ nʋmʋ lɩpɛ nɔ kpɩsɩ obu mu nya ɩ!>> 26 Lɩpɛ mʋɛ, ɛnɛɛ bʋbɔ ʋn-ɛ wʋsʋ kpɩsɩɛ kpʋnkpʋlɔ bɛ la lubuo lɔkʋlɔ nɔnɩ mʋ nya ɩ. 27 Akpan-ɛnɛ fɛɩn-ɛ nɔ lɩpɛɛ, woju á íne mu, ɛnɛɛ nobubutu mine lɔ̂: <<Ɛmɩ woju lɩ obu? Kɩ kpan nnɔ έnɩ neyiye woju akpasua lɔwɔ nnɔ έnɩ ákʋra lɔkʋlɔ nɔ mʋ. Heni-heni mu ɛnɩnɩɛ, nɩkan owu bɛ bʋbɔ rʋkʋɔɔɛnɛ frɛ nɛfɛlʋnɩ.>> 28 Owu obuɛ sɛɛ tʋ́ Jesi íné sέ Galile wʋtʋ lʋgbʋɛ ɛtɩ tɛ neeme. 29 Jesi ʋnɔ eyia-cɔ tɛ ɩnyaa, ɛnɛɛ a Simɔn lɛɛ Andre έnɩ tɛ. Jak lɛɛ Jan frɛ á lɛɛ nɔnʋ ɛɩn. 30 Lɩpɛ mʋɛ, bɛ Simɔn ɔnʋ yi mbɔnɩ lʋfan natɩta rire mu lá be, ɛnɛɛ akpan-ɛnɛɛ nɔ lɩpɛɛ kan ɔnʋ woju ye Jesi. 31 Jesi ʋjɔ ʋbɔfʋnɩɛ, ɛnɛɛ nyʋnɩ bɔ́ bɛ nyepuni ɛtɩ. Ngbo ɛtɩ lɩpɛɛ, lʋfaan á cɔbɩ, ɛnɛɛ yiɛ tʋ nɛnɛ mbɔ nɩnί. 32 Cɔnɩ nʋ pɩ rʋwa mʋɛ, ɛnɛɛ akpan nede lʋ pʋɛnɛ lɛɛ akpan-ɛnɛɛ angɩnɩ bʋbɔ nɔ mʋɛ fɛɩn isi Jesi 33 tʋʋn bɔɔ bɛ ebiɛ mʋ akpan neeme i boku Simɔn lukpomu gbɔmʋɛ ɩ. 34 Heni-heni muɛ, nisiní akpan kpangbalɔ έnɩ lʋ akpasua-akpasua nɔnyʋ, ɛnɛɛ Jesi bʋɔn nɛnɛ fɛɩn. Ɔnʋ mʋ lɩpɛɛ, nibe angɩnɩ bʋbɔ kpangbalɔ frɛ nyá ɩ akpan mʋ. Ɛnɛɛ, έnɩ angɩnɩ bʋbɔɔɛnɛ dɩnɩ an remuɛ, cɔnɩ nebe nɛnɛɛ, nίla nɛnɛ bɔmʋcɔ ɩ nίkan-mίnί owu frɛ bɔbɔ. 35 Gba, cɔnɩ nʋ naca ihi frafralɔɔ, ɛnɛɛ Jesi nye ɛtɩ nya gbein a cɔ́ hɛhɛ mʋ nɔgʋgɔ Nyatɩ. 36 Simɔn lɛɛ anʋan-ɛnɛ frɛ inye ɛtɩɛ, ɛnɛɛ nɔjʋjʋnɩ ɩsɛ tʋʋn bɔɔ ɩdɩnɩ nʋɛ, 37 ɛnɛɛ nakan iyêni lɔ̂: <<Akpan fɛɩn nɔjʋjʋfʋ!>> 38 Nɩkan-nί lɔɔ, ɛnɛɛ Jesi nίnɩ̂: <<Tʋ rίnyánί ei έbɩ ránί antɩ-antɩ amɛkɛ lε̌ mέsɛ ebi tɩtɩɛnɛ mʋ frɛ móbo Nyatɩ έnɩ Amanɩɛɛ móku tɛ έnɩ akpan-ɛnɛ lɛ, ambɛ ɔnʋ óbo remu mi.>> 39 Jesi ɩkan lɔɔ, ɛnɛɛ heni-heni mu nʋnʋnί ɛtɩ na nɛsɛnί Galile wʋtʋ lʋgbʋɛ ɛtɩ neeme. Lɩpɛ mʋɛ, bɔɔ nɩnyanί ebi kɔ̌ mʋɛ, bɛ Jesi +a Juf-ɛnɛ έnɩ eyia-cɔ tɛ nobo Nyatɩ amanɩɛɛ uku akpan, eseji nebe angɩnɩ bʋbɔ ɩnya ɩ akpan mʋ frɛ. 40 Nʋ nnɔ έnɩ Jesi nobo Nyatɩ Amanɩɛ ɩsɛɛ, ɛnɛɛ kokobe pʋ nnɔ jɔ bɔfʋnɩ ku ɔkpɔn ɩ ɔnʋ antɩ nɔgʋgɔnɩ ɩkan lɔ̂: <<Nyɔnɩ, mɩdɩ an lɔ̂: alɩ fʋyɔfʋɛ, bɛ fʋkpʋ έnɩ bɔ̌ fɔtʋ kokobe anyamʋ ei rire mesê ege mɛpɩ akpan mʋ.>> 41 Nɩkan lɔɔ, ɛnɛɛ té bʋa Jesi ei tʋʋn sɛn ɩ bɛ nɩjaʋ bɔ́ nɩkɩn-nɩ nɩkan lɔ̂: <<Mʋyɔfʋ; kokobe nɩnyafʋ ei rire!>> 42 Ɛnɛɛ heni-heni mu kokobeɛ nyanɩ ei rire nise ege nɩpɩ akpan mʋ. 43 Ɔnʋ egeɛ, ɛnɛɛ Jesi blan-nɩ kan lɔ̂: <<Dɩkɩ: obuɛ mɩlɩ mʋtʋfʋɛ, dakan ɔnʋ woju deyě kpan kɔɔkɔ; a tɛyɩyɩ pʋɛɛnɛ kprâfʋ bɔɔ nʋtʋfίnɩ bɔmʋcɔɔ lε̌ gba fɔ́cʋ ɔbɔɔ Mois kan la ɩɛ fέyɩ tɛyɩ fɔ́tʋ Nyatɩ amɛkɛ lε̌ kpan ɛdɩ nʋ lɔ̂: fɔ́bʋɔ heni.>> Nɩla nʋmʋti eiɛ, ɛnɛɛ nʋtʋ kpɩsɩɛ a. 45 Aaʋɛ kpɩsɩɛ aa, έrέpʋmʋ nʋmʋ, cʋ́ owuɛ Jesi lɩ tʋnɩɛ έnɩ woju kán yê akpan tʋʋn bɔɔ bɛ amanɩɛ sɛ cɔ́ fɛɩn. Owu obuɛ nɩlɩɛ, tʋ́ Jesi ʋ́kpʋ ίnyakʋmʋ rire gbein ebi kɔɔkɔ mʋ ji. Alɩ nɩnya ebi kɔ̌ɔ, bɛ nâ nɔ́dɔ̌n cɔ́ hɛhɛ mʋ. Obu frɛ bɔbɔɔ, akpan ʋnɔ cɔ-cɔ fɛɩn ɩha iheni cɔ̂ nʋnɔ tɛ.
Prev
Play
Next
Volume
Speed
0.7511.251.52